Đại diện các đơn vị ký kết giao ước thi đua. (Ảnh: HT)

Trong thời gian từ ngày 12/11 đến ngày 12/12, Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội biên phòng Nghệ An tập trung thực hiện các nội dung của đợt phát động bao gồm: Công tác chính trị, tư tưởng tốt nhất; Thực hiện nhiệm vụ chính trị đạt hiệu quả cao nhất; Dân chủ, đoàn kết tốt, chấp hành kỷ luật nghiêm nhất.

Để thực hiện tốt các nội dung, chỉ tiêu thi đua đề ra, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy và Hội đồng thi đua khen thưởng Bộ đội biên phòng Nghệ An yêu cầu các đơn vị trên hai tuyến biên phòng cần tổ chức quán triệt sâu sắc ý nghĩa, nội dung, chỉ tiêu của đợt thi đua; tăng cường giáo  dục và định hướng tư tưởng, xây dựng tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác, quyết tâm cho cán bộ, chiến sỹ thực hiện thắng lợi các nội dung đề ra, khen thưởng, nhân rộng các tấm gương điển hình tiên tiến trong đợt thi đua, đồng thời ngăn ngừa và kiên quyết xử lý các vụ việc vi phạm./.

Hải Thượng - Biên phòng Nghệ An