Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có Thủ trưởng các cơ quan BQP; thủ trưởng (chủ tài khoản) và cán bộ tài chính các đơn vị quyết toán; Thủ trưởng và cán bộ cơ quan Cục Tài chính/BQP. 

Trên cơ sở kết quả, số liệu thẩm định của các đơn vị, Cục Tài chính tổng hợp báo cáo kết quả thẩm định Quyết toán ngân sách năm 2018 đối với 12 đơn vị.

Theo đó, các đơn vị đã quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm Nghị quyết và Quyết định về Đề án đổi mới cơ chế quản lý tài chính quân đội theo Luật Ngân sách nhà nước năm 2015, giai đoạn 2018-2025 và những năm tiếp theo. Thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, công khai, dân chủ, minh bạch; phát huy tốt quy chế dân chủ và nâng cao hiệu quả trong sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản, đề cái trách nhiệm, quyền hạn người đứng đầu (chủ tài khoản) trong điều hành, quản lý và sử dụng ngân sách.

Cơ bản các đơn vị đều duy trì tốt chế độ báo cáo định kỳ với Thường vụ Đảng ủy về công tác bảo đảm, quản lý tài chính, báo cáo các số liệu về dự toán ngân sách, số liệu quyết toán ngân sách hằng quý và tổng hợp số quyết toán ngân sách năm theo quy định. Thực hiện phân bổ, giao sự toán ngân sách cho các ngành, đơn vị đúng quy trình, thực hiện công khai tài chính theo đúng quy định của BQP tại Thông tư 156 và 157/2005/TT-BQP.

Trong năm 2018 các đơn vị đã bảo đảm  đầy đủ, kịp thời các nhiệm vụ thường xuyên, đột xuất như: chế độ về văn hoá tinh thần, tiêu chuẩn vật chất hậu cần, chế độ chính sách cho cán bộ, chiến sĩ. Bảo đảm kinh phí cho huấn luyện, diễn tập, kinh phí nghiệp vụ các ngành; kinh phí bảo đảm kỹ thuật, mua sắm vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật, kinh phí xây dựng cơ bản, xây dựng thao trường, bãi tập, phòng chống thiên tai lụt bão, rà phá bom mìn vật nổ, phòng chống thảm họa, môi trường, bảo đảm kinh phí cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biên giới, chủ quyền biển đảo, thực thi pháp luật trên biển, phòng chống buôn lậu, ma tuý, gian lận thương mại, nhiệm vụ hợp tác quốc tế, đối ngoại quân sự.

Các đơn vị thực hiện cho ngân sách cơ bản chấp hành đúng dự toán và mục lục ngân sách BQP giao.Việc kiểm soát chi ngân sách của các đơn vị đã dần đi vào nền nếp.Trong mua sắm trang thiết bị, vật tư, hàng hoá, các đơn vị đã cơ bản thực hiện đúng quy định về khảo sát giá, phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tổ chức thực hiện lựa chọn nhà thầu và thực hiện việc lập phương án giá, trình thẩm định giá sản xuất sản phẩm quốc phòng theo quy định tại Thông tư 199/2014/TT-BQP và các văn bản quy định về quản lý giá của Nhà nước và BQP.

Tin, ảnh Văn Bằng