Đại diện lãnh đạo Hội Nông dân TP. Đà Nẵng trao Giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2018. (Ảnh: An Hà)

Theo đó, lãnh đạo, chỉ huy các cấp của hai đơn vị đã bám sát nội dung chương trình phối hợp, đề ra những chủ trương, biện pháp hoạt động có hiệu quả. Cụ thể, tổ chức tốt công tác tuyên truyền, vận động nông dân khu vực biên giới biển của thành phố thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương lớn của địa phương; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; giúp nông dân làm ăn phát triển sản xuất, cải thiện đời sống; vận động nông dân thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Xây dựng thành phố “5 không 3 có”, Chương trình thành phố 4 an... từ đó góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền vùng biển, đảo của Tổ quốc, giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn khu vực biên giới biển của thành phố.

Phát huy các kết quả tích cực nêu trên, theo chương trình phối hợp giai đoạn 2019 - 2023, hai bên tập trung đẩy mạnh hơn nữa, đi vào chiều sâu công tác tuyên truyền, vận động hội viên hội nông dân và cán bộ, chiến sĩ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của địa phương, tích cực tham gia xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, đảo của Tổ quốc; vận động, hướng dẫn hội viên nông dân khu vực biên giới biển thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế - xã hội gắn với thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”.

Đồng thời, vận động nông dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc gắn với giữ gìn an ninh trật tự - an toàn xã hội khu vực biên giới biển.

Dịp này, 8 tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình phối hợp giai đoạn 2013 - 2018 được tặng Giấy khen./.

Anh Tuấn