(ĐCSVN) - Công tác tư tưởng là một bộ phận trong công tác đảng, công tác chính trị, cùng với công tác tham mưu, chính trị, hậu cần, kỹ thuật. Công tác tư tưởng có vị trí, vai trò hết sức quan trọng trong hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 361 đã quán triệt, triển khai thực hiện nhiều chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội, góp phần xây dựng sư đoàn vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không Không quân 361 đọc báo sau giờ huấn luyện (Nguồn: infonet.vn).

Để góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 361, Quân chủng Phòng không - Không quân hết sức quan tâm đến công tác tư tưởng, coi đó là yếu tố quan trọng, quyết định đến khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Sư đoàn. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành công tác tư tưởng trong đơn vị còn gặp những khó khăn nhất định. Sư đoàn Phòng không 361 được trang bị số lượng lớn vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện đại; bộ đội thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời với yêu cầu, đòi hỏi ngày càng cao. Địa bàn hình đóng quân rộng, các đơn vị trong sư đoàn phân tán, trải dài trên nhiều tỉnh, thành phố, điều kiện bảo đảm cho huấn luyện, sinh hoạt còn nhiều khó khăn; sự tác động mạnh mẽ của cơ chế thị trường, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin như: Cuộc cách mạng Công nghiệp 4.0, các trang mạng xã hội Facebook, Youtube, Twitter, Instagram, zalo… sự chống phá quyết liệt trên tất các mặt của các thế lực thù địch đã ảnh hưởng trực tiếp đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của Bộ đội Phòng không.

Nhận thức rõ đặc điểm đó, những năm qua Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn Phòng không 361 đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội góp phần xây dựng Sư đoàn vững mạnh toàn diện, nâng cao sức mạnh chiến đấu, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới.

Kết quả đạt được công tác tư tưởng có nhiều chuyển biến tiến bộ. Công tác giáo dục chính trị, định hướng tư tưởng cho cán bộ chiến sỹ được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, các cấp ủy, người chỉ huy các cấp quan tâm và thực hiện đồng bộ có hiệu quả. Các cơ quan, đơn vị trong Sư đoàn tích cực đổi mới, nội dung, hình thức, phương pháp, tiến hành đồng bộ công tác tư tưởng; việc nắm và đánh giá tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ được thực hiện đồng bộ hiệu quả, việc kết hợp chặt chẽ giữa công tác tư tưởng với công tác tổ chức, chính sách và biện pháp hành chính được thực hiện nghiêm túc; việc đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ được chú trọng. Nhờ đó, tình hình tư tưởng của cán bộ, chiến sĩ trong Sư đoàn ổn định, các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng được xây dựng vững mạnh, nội bộ đoàn kết, thống nhất, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong toàn Đảng bộ được phát huy. Do vậy, để nâng cao hiệu quả công tác tư tưởng ở Sư đoàn Phòng không 361 trong tình hình hiện nay, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn thực hiện đồng bộ các giải pháp đó là:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn đối với công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đây là một trong những giải pháp quan trọng góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, tư tưởng của Sư đoàn. Vì vậy, trong Nghị quyết lãnh đạo hằng năm, hằng qúy, hằng tháng, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng đều tiến hành đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng; tập trung phân tích, đánh giá chính xác tình hình, dự báo xu hướng tư tưởng của bộ đội, bám sát đặc điểm, tình hình nhiệm vụ, thực tiễn hoạt động huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời của từng phân đội để đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo công tác tư tưởng một cách phù hợp, hiệu quả.

Trong thực hiện công tác tư tưởng, quản lý bộ đội cần phân công gắn với chức trách, nhiệm vụ của từng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp chủ động xây dựng kế hoạch, đổi mới mạnh mẽ, toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục chính trị, phổ biến, giáo dục pháp luật; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp hướng mạnh vào giáo dục truyền thống, giáo dục nhiệm vụ, phẩm chất, đạo đức, lối sống; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục cơ bản với các nội dung do đơn vị tự xác định. Đặc biệt là, làm cho bộ đội nắm chắc mệnh lệnh, chỉ thị của Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn Phòng không 361; nhiệm vụ, kế hoạch huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời, kế hoạch công tác đảng, công tác chính trị của người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp, đặc điểm tình hình và âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Qua đó, giúp cho cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức cảnh giác, sẵn sàng chiến đấu, khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trong quá trình giáo dục, Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, các cấp ủy, chỉ huy đơn vị luôn gắn giáo dục nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời với giáo dục chính trị, thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 khóa XI “Về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết 35-NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 823- CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội”, Chỉ thị 03, 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sự chuyển biến tích cực về chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng, quản lý bộ đội. Thông qua giáo dục, xây dựng cho cán bộ, đảng viên, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361 có bản lĩnh chính trị vững vàng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào vũ khí trang bị, phương tiện kỹ thuật hiện có, khắc phục mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời Thủ đô Hà Nội và các mục tiêu được giao.

Hai là, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong sư đoàn triển khai, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tư tưởng. Để thực hiện có hiệu quả công tác tư tưởng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt việc quán triệt, triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng công tư tưởng, quản lý bộ đội. Trong đó, chú trọng nắm, phân tích, đánh giá chính xác tình hình tư tưởng cán bộ, chiến sĩ một cách khách quan, đầy đủ, kịp thời; phát huy sức mạnh tổng hợp của các tổ chức, các lực lượng, phương tiện, sức sáng tạo của cán bộ, chiến sĩ trong quản lý, dự báo, định hướng tư tưởng, bảo đảm chủ động, linh hoạt, nhạy bén, kịp thời. Đồng thời, tăng cường các biện pháp quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ nhất là hoàn cảnh gia đình cán bộ, đảng viên, chiến sĩ, các mối quan hệ xã hội trong, ngoài đơn vị và kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; tăng cường quản lý bộ đội trong giờ nghỉ, ngày nghỉ, các bộ phận hoạt động phân tán, nhỏ, lẻ (trạm ra đa, các đài quan sát mắt, trạm VQ…) xa sự quản lý, chỉ huy trực tiếp của cấp ủy, tổ chức đảng. Để làm được điều đó, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Sư đoàn cần tăng cường bồi dưỡng phương pháp, nắm và quản lý tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên, chiến sĩ.

Đồng thời, đề cao trách nhiệm, tính gương mẫu của cán bộ, đảng viên, giải quyết tốt các mối quan hệ trong đơn vị, tạo sự gần gũi, cởi mở giữa cán bộ, đảng viên với chiến sĩ để họ được bộc lộ, chia sẻ tâm tư, tình cảm. Trên cơ sở đó, xác định nội dung, biện pháp giáo dục, định hướng, quản lý tư tưởng phù hợp. Cùng với đó cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn nắm chắc và phát huy tốt vai trò của các tổ chức trong đơn vị và đội ngũ cấp ủy viên, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trong việc tuyên truyền, định hướng tư tưởng làm cho bộ đội nhận thức rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phân biệt rõ đối tác, đối tượng từ đó nâng cao tinh thần cảnh giác không mắc mưu kẻ địch. Duy trì nghiêm chế độ học tập, sinh hoạt, công tác, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội. Thực hiện tốt Quy chế dân chủ, Ngày Đảng, Ngày Chính trị và văn hóa tinh thần, tọa đàm, đối thoại dân chủ để nắm tình hình, kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ trực tiếp giải quyết những vướng mắc, nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của bộ đội.

Ba là, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh trong đơn vị, giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, chiến sĩ. Tiếp tục đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng môi trường văn hóa tốt, đẹp, lành mạnh, phong phú trong Quân đội” gắn với phong trào thi đua “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Thường xuyên chăm lo bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cán bộ, chiến sĩ; phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ trì cơ quan, đơn vị, phải gương mẫu, đi đầu trong tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu theo các chuẩn mực về lối sống văn hóa, thực sự là tấm gương để chiến sĩ noi theo; xây dựng mỗi cán bộ, chiến sĩ là một “chiến sĩ văn hóa”, mỗi cơ quan, đơn vị là một “Đơn vị văn hóa”. Đồng thời phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phát huy giá trị văn hóa mới.

Kiên quyết đấu tranh phê phán những nhận thức lệch lạc, thiếu trách nhiệm trong xây dựng môi trường văn hóa; những biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, các biểu hiện ứng xử thiếu văn hóa, luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của các thế lực thù địch. Ngăn chặn, vô hiệu hóa sự xâm nhập, thẩm lậu của các ấn phẩm độc hại vào đơn vị. Qua đó để cán bộ, chiến sĩ tự giác rèn luyện theo những chuẩn mực, hành vi ứng xử có văn hóa trong đơn vị giải quyết hài hòa các mối quan hệ góp phần thực hiện có hiệu quả việc nâng cao chất lượng công tác tư tưởng, quản lý bộ đội trong đơn vị.

Bốn là, phát huy sức mạnh của các tổ chức quần chúng trong tiến hành công tác tưởng, quản lý bộ đội. Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn, cấp ủy, người chỉ huy các cơ quan, đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo các tổ chức quần chúng trong đơn vị phối hợp chặt chẽ với cơ quan chính trị tổ chức tốt các hoạt động xã hội, chăm lo, đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, góp phần nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, quản lý vùng trời. Đặc biệt là duy trì nghiêm túc nền nếp giao ban, phản ánh báo cáo tình hình tư tưởng của các cơ quan, đơn vị. Khi phát hiện những vấn đề mới, nảy sinh về công tác tư tưởng, cấp ủy, người chỉ huy, chính ủy, chính trị viên các cấp trong Sư đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, xử lý đúng quy trình, theo phân cấp; bình tình khéo léo, hợp tình, hợp lý tránh nóng vội, áp đặt, hạn chế thấp nhất các tác động đến công tác quản lý tư tưởng bộ đội. Quá trình thực hiện cấp ủy, người chỉ huy các cấp cần tăng cường bám nắm phân đội, thường xuyên làm tốt công tác, sơ, tổng kết, rút kinh nghiệm, kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến; đồng thời, chấn chỉnh khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quản lý tư tưởng góp phần xây dựng Sư đoàn Phòng không 361 vững mạnh về chính trị tư tưởng và tổ chức.

Phát huy truyền thống người chiến sĩ Phòng không - Không quân ưu tú, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Phòng không 361 quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng, Quân ủy Trung ương, Quân chủng Phòng không - Không quân về công tác tư tưởng, quản lý bộ đội trong tình hình mới và thực hiện có hiệu quả các giải pháp trên góp phần giữ vững ổn định tình hình tư tưởng, nâng cao chất lượng tổng hợp sức mạnh chiến đấu của Bộ đội Phòng không - Không quân góp phần tô thắm lên truyền thống 54 năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành của Sư đoàn.

Tài liệu tham khảo:

1. Nghị quyết số 28 - NQ/TW của Ban chấp hành TW khóa XI về chiến lược bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới

2. Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Sư đoàn Phòng không 361 nhiệm kỳ 2015 - 2020.

3. Báo cáo Công tác đảng, Công tác chính trị năm 2019.

4. Chỉ thị 823 - CT/QUTW của Thường vụ Quân ủy Trung ương về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phòng chống “Diễn biến hòa bình trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa trong Quân đội”.

5. Chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

6. Nghị định số 21/NĐ - CP năm 2019 về xây dựng khu vực phòng thủ.

7. Nghị quyết 765 - NQ/QUTW, ngày 20/12/2012 của Quân ủy Trung ương về “Nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013 - 2020 và những năm tiếp theo”.

Đại tá Nguyễn Hữu Toàn- Thượng tá Vương Đức Thương