Sáng 16/10, tại Hà Nội, trường Đại học Chính trị phối hợp với Cục Tuyên huấn- Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đội ngũ cán bộ chính trị với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)”. 


Các đại biểu tham dự hội thảo.

 Các tham luận tại Hội thảo đã tập trung luận chứng và làm rõ tính tất yếu, quy luật khách quan của quá trình hình thành, phát triển và vị thế, vai trò của đội ngũ cán bộ chính trị, chính ủy, chính trị viên trong Quân đội nhân dân Việt Nam 75 năm qua. Khẳng định và làm rõ quan điểm Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Quân đội kiểu mới của giai cấp công nhân; những nguyên lý, nguyên tắc xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam vững mạnh về chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phân tích sự tác động nhiều chiều, vừa thuận lợi, vừa khó khăn, với tính chất “khó lường” của tình hình thế giới, khu vực và trong nước; những yêu cầu mới trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hiện nay, nhất là trong xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị,… Từ đó, thống nhất nhận định: Những năm qua, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng và phát huy tốt vai trò đội ngũ cán bộ chính trị trong toàn quân. Các học viện, trường sĩ quan, cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ cán bộ chính trị đề cao trách nhiệm, thường xuyên đổi mới quy trình, chương trình, nội dung, phương pháp dạy học, gắn lý luận với thực hành, nhà trường với đơn vị, kịp thời rút kinh nghiệm nâng cao chất lượng dạy học và nghiên cứu khoa học.

 Đồng thời, các tham luận đã đề xuất, thời gian tới cần tập trung nâng cao chất lượng tuyển chọn nguồn đào tạo, quy hoạch, bồi dưỡng, sử dụng đội ngũ cán bộ chính trị các cấp; tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, quy trình và phương pháp đào tạo cán bộ chính trị các cấp theo hướng “cơ bản, thiết thực, toàn diện”; tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường với đơn vị theo hướng "trọng thực tiễn", "thực học, thực nghiệp", tinh gọn, khoa học, hiện đại; tăng thời gian thực hành, thực tập; cân đối tỉ lệ các khối kiến thức đại cương, giáo dục chuyên nghiệp và kiến thức chuyên ngành nhằm phát triển toàn diện phẩm chất và năng lực cho đội ngũ cán bộ chính trị; tổng kết thực tiễn, tăng cường nghiên cứu khoa học…


Đại tá Trịnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn - Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại hội thảo.

Phát biểu kết luận hội thảo, Thiếu tướng, PGS, TS Kim Ngọc Đại, Phó Hiệu trưởng trường Đại học Chính trị, khẳng định: Hội thảo khoa học với chủ đề: “Đội ngũ cán bộ chính trị với quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019)” đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Các tham luận tại Hội thảo được chuẩn bị công phu, có nội dung khoa học phong phú, phản ánh khá toàn diện, sâu sắc về chủ đề hội thảo.

Hội thảo đã góp phần cung cấp những luận cứ khoa học có giá trị cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, các cơ quan chiến lược, đơn vị, học viện, nhà trường trong hoạch định quan điểm, mục tiêu, phương hướng chỉ đạo và tổ chức xây dựng đội ngũ cán bộ chính trị trên thực tiễn. Đồng thời, các đại biểu đề xuất, chia sẻ những kinh nghiệm quý trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ chính trị, nhất là đào tạo cán bộ chính cấp phân đội cho trường Đại học Chính trị trong tình hình mới./.

Quang Đạo