Bảo đảm tính khả thi, thống nhất trong thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình
23:23 30/07/2019
(ĐCSVN) - Cần tiếp tục nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật liên quan điều chỉnh các quan hệ hôn nhân gia đinh trong từng lĩnh vực cụ thể, bảo đảm sự phù hợp với các...