Ảnh minh họa: KB

Cụ thể, nhà đầu tư được đặt lệnh bán số lượng cổ phiếu đã có sẵn trên tài khoản và số lượng cổ phiếu đang chờ về (hiện nay nhà đầu tư không được bán lượng cổ phiếu đang chờ về). Tuy nhiên, tổng số cổ phiếu trên các lệnh bán phải bằng tổng số cổ phiếu cùng loại trên lệnh mua trong cùng ngày giao dịch và ngược lại. Nếu số lượng cổ phiếu đặt bán nhiều hơn đặt mua thì công ty chứng khoán sẽ từ chối giao dịch. Đồng thời nhà đầu tư cũng không được phép đặt lệnh vừa mua vừa bán cùng một loại cổ phiếu trong cùng đợt khớp lệnh định kỳ. Riêng cổ phiếu lô lẻ và giao dịch thỏa thuận không được phép thực hiện trong ngày. 

Để thực hiện được các giao dịch trong ngày, nhà đầu tư phải ký hợp đồng giao dịch và hợp đồng ký quỹ với công ty chứng khoán bởi tài khoản cho hoạt động giao dịch trong ngày là tài khoản riêng biệt với tài khoản giao dịch hiện có của khách hàng. 

Trường hợp nhà đầu tư bị mất khả năng thanh toán, công ty chứng khoán phải dùng tiền và cổ phiếu trong tài khoản tự doanh hay vay cổ phiếu để thanh toán thay. Ngoài ra, thông tư này cũng quy định giá trị giao dịch trong ngày (gồm cả mua và bán) không được vượt tỷ lệ nhất định so với vốn chủ sở hữu của công ty chứng khoán.

 K.D