Đồng chí Võ Văn Phuông phát biểu kết luận Hội nghị. (Ảnh: HH)

Sáng 15/7, Đảng bộ cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Võ Văn Phuông, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Bí thư Đảng ủy chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị, có các đồng chí Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Trung ương cùng toàn thể đảng viên trong Đảng bộ.

Đẩy mạnh sắp xếp tổ chức bộ máy

Báo cáo của Đảng ủy tại Hội nghị cho biết, trong 6 tháng đầu năm, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai 11 đề án sơ kết, tổng kết thực hiện nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao và chủ động tham mưu thực hiện sơ kết, tổng kết, đánh giá việc thực hiện một số nhiệm vụ quan trọng trong lĩnh vực công tác tuyên giáo của Đảng. Tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác khoa giáo cho 240 cán bộ thuộc các Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Thành ủy. Kiện toàn mạng lưới cộng tác viên và tập huấn nghiệp vụ về dư luận xã hội.

Đảng uỷ đã phối hợp với Lãnh đạo Ban quan tâm công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên; bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao kiến thức và năng lực thực tiễn cho cán bộ, đảng viên. Chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các quy định, chỉ thị, kết luận của Trung ương và các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8, Trung ương 9 khóa XII. Tổ chức cho đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được tham dự các Hội nghị trực tuyến của Trung ương học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện chuyên đề năm 2019 và nghe một số chuyên đề tại các Hội nghị báo cáo viên để nâng cao chất lượng học tập nghị quyết và nắm bắt sớm, đầy đủ và toàn diện về các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách của Nhà nước, phục vụ công tác tham mưu.

Đảng ủy phối hợp với Lãnh đạo Ban chỉ đạo và giám sát thực hiện các quy định, quy trình, mở rộng dân chủ, lắng nghe, gần gũi, tạo không khí phấn khởi, động viên đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan phát huy đoàn kết, thống nhất, tích cực, chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ được giao.

Đảng ủy đã chỉ đạo tốt việc kiểm điểm, đánh giá thường xuyên để trực tiếp bồi dưỡng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ. Lãnh đạo Ban và Đảng ủy đã phối hợp có hiệu quả việc tổ chức các hội nghị, hội thảo, giao ban, sơ kết, tổng kết công tác thường kỳ, sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị...thuộc lĩnh vực công tác của cơ quan, của ngành; nhân kỷ niệm những ngày lễ lớn, ngày truyền thống, tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng; nghiêm túc kiểm điểm đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, đánh giá việc lãnh đạo, quản lý, nâng cao ý thức trách nhiệm của các cấp ủy, chi bộ, đảng viên; đồng thời triển khai chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ từng tuần, tháng, quý...với mục tiêu, yêu cầu cụ thể, rõ người, rõ việc, có trọng tâm, trọng điểm và cụ thể về phương pháp, phương thức, quy trình làm việc. Kịp thời đánh giá, phê bình, chấn chỉnh những yếu kém, khuyết điểm và biểu dương, động viên những tập thể, cá nhân có nhiều cố gắng, nỗ lực; tạo được không khí dân chủ, đoàn kết và tạo động lực trong thi đua thực hiện nhiệm vụ và xây dựng tập thể cơ quan, đơn vị.

Cũng trong 6 tháng qua, Đảng ủy đặc biệt chú trọng xây dựng kế hoạch khắc phục những tồn tại, hạn chế của từng cấp ủy, chi bộ, đảng viên; xây dựng kế hoạch sinh hoạt chuyên đề năm 2019; chỉ đạo các cấp ủy, chi bộ hướng dẫn đảng viên triển khai thực hiện nghiêm túc việc đăng ký những nội dung thiết thực để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05-CT/TW bảo đảm phù hợp với điều kiện của từng cá nhân, đơn vị; thực hiện những nhiệm vụ cụ thể nâng cao chất lượng chi bộ và công tác đảng viên.

Triển khai, quán triệt và phối hợp thực hiện các nội dung công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo”.

Điểm nổi bật trong hoạt động 6 tháng đầu năm 2019, Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo thực hiện việc đổi mới, nâng cao chất lượng chi bộ. Đảng ủy đã phân công, giao nhiệm vụ các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ phụ trách, theo dõi sát việc thực hiện nhiệm vụ của chi bộ với các nhiệm vụ cụ thể; việc rà soát các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo; rà soát, bổ sung các chương trình, kế hoạch công tác và hướng dẫn thực hiện cụ thể từng nội dung công việc, tiến độ và yêu cầu về chất lượng. Xây dựng chương trình kiểm tra giám sát và tự giám sát việc thực hiện kế hoạch của tập thể, cá nhân về khắc phục những tồn tại, hạn chế, sau khi được giám sát trực tiếp và sau kiểm điểm thường xuyên; rà soát, xây dựng, hoàn thiện quy chế, quy trình, quy định, trách nhiệm tập thể, cá nhân trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Trong 6 tháng đầu năm 2019, các đảng bộ bộ phận, các chi bộ đã phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo vụ, đơn vị thực hiện tốt công tác tư tưởng, tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao trong triển khai nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Thực hiện các Nghị quyết của Trung ương về sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy, Ban Tuyên giáo Trung ương đã giảm 03 vụ, đơn vị, 20 đầu mối cấp phòng và sắp xếp lại các tạp chí, bản tin, tài liệu trong Ban, nên ảnh hưởng đến công việc, quyền lợi của công chức, viên chức khá nhiều, nhưng cấp ủy các cấp đã phối hợp với lãnh đạo vụ, đơn vị triển khai quy trình chặt chẽ, làm tốt công tác tư tưởng, nên những đồng chí trong diện nhân sự được điều động, sắp xếp, bố trí, phân công nhiệm vụ do yêu cầu kiện toàn tổ chức, bộ máy, tuy còn có tâm tư, nhưng đa số đã gương mẫu thực hiện với tinh thần tự giác, trách nhiệm của người đảng viên.

Các đảng bộ bộ phận, chi bộ đã thực hiện tốt việc thường xuyên theo dõi, nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Kịp thời định hướng, góp ý, nhắc nhở, chấn chỉnh những biểu hiện lệch lạc, sai trái, thiếu chuẩn mực. Kịp thời phổ biến, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy các cấp.

Nhiều chi bộ đã xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục những tồn tại, hạn chế. Nghiêm túc rà soát, bổ sung văn bản của chi bộ làm cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ của chi bộ. Duy trì thực hiện có chất lượng sinh hoạt chi bộ và sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng chi bộ và thi đua hoàn thành nhiệm vụ chính trị.

Đảng bộ xác định, 6 tháng cuối năm tiếp tục phối hợp với Lãnh đạo Ban lãnh đạo cán bộ, đảng viên tham mưu thực hiện đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ chính trị năm 2019. Tiếp tục thực hiện tốt công tác tư tưởng trong Đảng bộ, tạo đồng thuận trong việc tiếp tục sắp xếp, tổ chức bộ máy, kiện toàn đội ngũ cán bộ; thực hiện kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ; rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp vụ, cấp phòng và tuyển dụng công chức, viên chức năm 2019. Kịp thời kiện toàn cấp ủy, chi bộ theo yêu cầu thực hiện “Đề án sắp xếp, kiện toàn cấp phòng, tinh giản biên chế và bố trí sắp xếp vị trí việc làm sau tinh gọn bộ máy” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII).

Các đại biểu dự Hội nghị. (Ảnh: HH)

Tiếp tục xây dựng kế hoạch, xác định nhiệm vụ, giải pháp, phân công cụ thể việc thực hiện Kết luận số 38-KL/TW của Bộ Chính trị về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương khóa X về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và chất lượng kết nạp đảng viên theo Chỉ thị của Ban Bí thư. Đồng thời thực hiện nghiêm việc quản lý, đánh giá đảng viên làm cơ sở thực hiện việc sàng lọc đảng viên theo tinh thần Chỉ thị 38-CT/TW của Ban Bí thư. Thực hiện nghiêm túc, đúng quy định việc kiểm điểm, đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng viên năm 2019. Tăng cường việc kiểm tra, tự kiểm tra và giám sát thường xuyên đối với các tổ chức đảng, đảng viên. Chủ động phát hiện và tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng và đảng viên. Quan tâm đôn đốc và đánh giá việc thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát. Tiếp tục thực hiện tốt công tác giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Đảng.

Gương mẫu thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng

Tại Hội nghị, các đại biểu đến từ các đảng bộ bộ phận và các chi bộ đã phân tích, làm rõ hơn những kết quả đạt được cũng như những khó khăn, hạn chế trong việc triển khai thực hiện những chỉ thị, nghị quyết trong thời gian qua. Đại diện các cấp ủy cũng nêu lên những vấn đề về công tác tư tưởng trong quá trình triển khai sắp xếp bộ máy, tinh giản biên chế; việc thành lập các chi bộ mới phù hợp với yêu cầu trong công tác sắp xếp bộ máy tổ chức cán bộ...

Vấn đề công tác tư tưởng trong quá trình sắp xếp lại bộ máy được các chi bộ, đảng bộ quan tâm thực hiện trong thời gian qua. Chia sẻ về vấn đề này, đồng chí Đỗ Phương Thảo, đại diện chi bộ Vụ Thông tin đối ngoại và hợp tác quốc tế, cho biết, là một đảng viên công tác tại Ban Tuyên giáo Trung ương, việc làm tốt công tác tư tưởng cho mình, cho đồng chí, cho đồng nghiệp là điều tối quan trọng. Việc làm tốt công tác tư tưởng cho mỗi đảng viên trong mỗi chi bộ là yêu cầu tiên quyết của đảng bộ bộ phận, chi bộ trong Đảng bộ cơ quan.

Theo đồng chí Đỗ Phương Thảo, công tác tư tưởng cần được thực hiện thường xuyên qua 3 hình thức chính: Sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên môn; xử lý từng vấn đề, tình huống, từng mối quan hệ cụ thể.

Để làm tốt công tác tư tưởng cho đồng chí, đồng nghiệp, cần: rõ ràng, công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành công tác Đảng và công tác chính quyền; tôn trọng những khác biệt trong cách nhìn nhận, đánh giá vấn đề, cách thức giải quyết, xử lý vấn đề; thông cảm, chia sẻ; coi trọng, thực hiện nghiêm các nguyên tắc trong công tác đảng, công tác chuyên môn. Bên cạnh đó, bản thân mỗi đảng viên, cần có niềm tin, tin vào chủ trương, đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước; tin vào lãnh đạo; tin vào đồng chí, đồng đội; tin vào chính mình.

Liên quan đến vấn đề sắp xếp, tổ chức bộ máy, đồng chí Nguyễn Công Dũng, Bí thư Đảng bộ bộ phận Báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam cho biết, các cán bộ, phóng viên, đảng viên trong Đảng bộ bộ phận luôn tin tưởng và chấp hành sự phân công của Đảng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho việc sắp xếp được thuận lợi, đề nghị lãnh đạo Ban, Đảng ủy Ban tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện đối với Báo trong thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ. Có thể xem xét, tạo điều kiện luân chuyển, điều động đối với một số cán bộ, phóng viên của Báo có năng lực, trình độ phù hợp về các vụ, đơn vị thuộc Ban Tuyên giáo Trung ương; tạo điều kiện đến cán bộ, phóng viên của Báo được tôi luyện, thử thách trên các lĩnh vực, cương vị công tác khác nhau nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, kỹ năng xử lý công việc…Đồng chí cũng kiến nghị Đảng ủy Ban phê duyệt sớm việc thành lập 11 chi bộ mới nhằm tạo điều kiện để các chi bộ đi vào hoạt động ổn định. Đồng thời đề nghị Đảng ủy Ban tiếp tục quan tâm, tổ chức các lớp học tập về chuyên môn nghiệp vụ công tác Đảng cho các đồng chí đảng ủy viên, bí thư, phó bí thư, chi ủy viên các chi bộ nhằm củng cố thêm các kiến thức và nâng cao hơn nữa chất lượng công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt hơn nữa các nhiệm vụ chính trị trong toàn Đảng bộ...

Để hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được giao, theo đồng chí Võ Thành Phong, chi bộ Vụ Khoa học và công nghệ, mỗi đảng viên cần đề cao trách nhiệm nêu gương. Nêu gương trong công tác đảng và công tác chuyên môn cho các đảng viên trong chi bộ, mà trước hết là từ các đồng chí lãnh đạo cấp ủy và các đơn vị. Theo đồng chí Võ Thành Phong, thực hiện nêu gương không chỉ trong thực hiện công việc mà trong cả đời sống.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông đánh giá cao những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2019 của Đảng bộ. Đồng thời yêu cầu trong 6 tháng cuối năm, toàn Đảng bộ tiếp tục bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy và các cấp ủy trực thuộc lãnh đạo, chỉ đạo các đảng bộ bộ phận, chi bộ thực hiện hoàn thành có kết quả những nội dung, nhiệm vụ công tác xây dựng Đảng đã được cụ thể hóa trong chương trình, kế hoạch công tác năm 2019 của Đảng bộ. Trong đó, cần nghiêm túc Học tập nghị quyết, từng đảng bộ, chi bộ xây dựng chương trình hành động, từng cá nhân xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, tăng cường giám sát đảng viên, đồng thời đăng ký kế hoạch sửa chữa, khắc phục những hạn chế, yếu kém cụ thể. 

Đồng chí Bí thư Đảng ủy cũng yêu cầu các chi, đảng bộ trực thuộc rà soát, bổ sung, sửa đổi các quy chế cho phù hợp và đúng với quy định hiện hành của Đảng. Tăng cường công tác tư tưởng; kiện toàn tổ chức Đảng tại các đơn vị sáp nhập, sắp xếp lại tổ chức./.

Hiền Hòa