Hội nghị đã nghe đồng chí Phạm Văn Linh, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương thông báo các nội dung cơ bản của Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Hội nghị thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) - Ảnh: HM

Từ ngày 14 đến ngày 21/12/2015, tại Hà Nội, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI đã họp Hội nghị lần thứ 13 để bàn về việc tiếp thu ý kiến đóng góp của Đại hội Đảng bộ các cấp, của đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân, của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XII của Đảng; Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI; về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và nhân sự Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XII; về Dự thảo Quy chế làm việc và Dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII trình Đại hội XII của Đảng và một số vấn đề quan trọng khác.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đề nghị các cấp ủy Đảng trực thuộc Khối tổ chức quán triệt, phổ biến các nội dung của Hội nghị lần thứ XIII Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đến toàn thể cán bộ, đảng viên. Cùng với đó, các đảng bộ trực thuộc tích cực phấn đấu, thi đua lập nhiều thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ  XII của Đảng../.

Hoàng Mẫn