Hội nghị Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam lần thứ XIII - ảnh: An Nhiên

Theo Phó Chủ tịch Hội Nông dân Nguyễn Thị Hồng Lý, năm 2017, mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương Hội, các cấp Hội ở cơ sở có nhiều đổi mới, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm, sâu sát cơ sở nên hầu hết các chỉ tiêu công tác Hội và phong trào nông dân đều đạt và vượt kế hoạch.

Ban Chấp hành Trung ương Hội đã tích cực chỉ đạo triển khai Kế hoạch tổ chức Đại hội Hội Nông dân các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Nông dân Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2018-2023. Đến nay 63/63 tỉnh, thành Hội ban hành văn bản, kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó 25 tỉnh, thành Hội đã chỉ đạo điểm đại hội cấp cơ sở. Các cấp Hội quan tâm việc nâng cao chất lượng hội viên, chất lượng sinh hoạt của các chi, tổ Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả gắn với sản xuất, nâng cao đời sống của hội viên; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường. Các hoạt động giám sát và phản biện xã hội, giám sát việc thực hiện pháp luật về sản xuất, kinh doanh vật tư nông nghiệp và công tác đối ngoại được mở rộng, thiết thực hiệu quả.

Bên cạnh đó, các hoạt động dịch vụ, tư vấn, dạy nghề và hỗ trợ nông dân, xây dựng kinh tế tập thể đạt hiệu quả thiết thực. Ba phong trào thi đua lớn của Hội tiếp tục phát triển, nhất là Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững có sức lan tỏa và nhân rộng; từ sản xuất quy mô hộ nhỏ lẻ, manh mún phân tán sang mô hình sản xuất tập trung cao hơn ở quy mô đất đai, vốn đầu tư, tư liệu sản xuất; ứng dụng khoa học, công nghệ; sản phẩm mang tính cạnh tranh cao. Từ các phng trào, vai trò đại diện của Hội trong việc chăm lo cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên nông dân và tiếp tục khẳng định.

Tại hội nghị, trao đổi và làm rõ thêm những kết quả trong công tác Hội và phong trào nông dân năm 2017, các đại biểu khẳng định, với những nỗ lực chung của các cấp Hội và hội viên nông dân đã đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua do Trung ương Hội phát động, thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác Hội và phong trào nông dân. Những kết quả đó góp phần quan trọng vào ổn định xã hội, bảo đảm an ninh quốc gia, thúc đẩy hội nhập nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Tuy nhiên, các đại biểu cũng cho rằng, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác Hội và phong trào nông dân còn một số hạn chế, đó là: Một bộ phận cán bộ Hội các cấp năng lực, trình độ chuyên môn của còn yếu nhất là kiến thức về khoa học, kỹ thuật, tổ chức dịch vụ, kinh doanh, kinh tế tập thể... thiếu kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành, tập hợp, vận động nông dân, nên chưa làm tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nắm tình hình, diễn biến tư tưởng của nông dân, còn để kẻ xấu kích động, lôi kéo tham gia khiếu kiện đông người vượt cấp, gây mất an ninh, trật tự ở địa phương.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong năm 2018, Hội Nông dân các cấp tiếp tục phát huy kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế còn tồn tại; phấn đấu hoàn thành trước thời hạn các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội Nông dân Việt Nam; tổ chức thành công và triển khai kịp thời Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Nông dân các cấp và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII Hội Nông dân Việt Nam, nhiệm kỳ 2018-2023; tích cực tham gia phong trào cả nước chung tay xây dựng nông thôn mới...

Các đại biểu tham luận tại hội nghị - ảnh: An Nhiên

Năm 2018 các cấp Hội phấn đấu kết nạp trên 200.000 hội viên nông dân, trên 85% cơ sở Hội đạt khá và vững mạnh; trực tiếp và phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội cho 145.000 lượt cán bộ Hội các cấp; phấn đấu 98% chi Hội có quỹ; có từ 60% số hộ nông dân trở lên đăng ký phấn đấu và có từ 50% số hộ đăng ký trở lên đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; phát triển Quỹ Hỗ trợ nông dân tăng trưởng 15% trở lên; có 100% Hội Nông dân cấp tỉnh, cấp huyện; 90% Hội Nông dân cấp xã tổ chức được hoạt động dịch vụ, tư vấn, hỗ trợ nông dân có hiệu quả; Hội Nông dân các cấp trực tiếp và phối hợp dạy nghề cho trên 200.000 nông dân; trong đó phấn đấu tỷ lệ có việc làm đạt 85% trở lên.

Dịp này nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam./.

An Nhiên