Đây là nội dung tại Kế hoạch của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương năm 2019 vừa ban hành.

Theo Kế hoạch, sẽ kiểm tra công tác PBGDPL tại: Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các tỉnh: Thái Bình, Nam Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Kiên Giang, Bạc Liêu. Thời gian kiểm tra: Quý II-III/2019.

Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
làm việc tại Tuyên Quang. (Ảnh: TL)

Nội dung kiểm tra gồm: Lồng ghép kiểm tra kết quả 15 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao theo Luật PBGDPL; Tình hình hoạt động của Hội đồng; Tình hình triển khai thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021 và các Chương trình, Đề án, Kế hoạch về PBGDPL; Triển khai thực hiện hướng dẫn của liên Bộ: Tư pháp, Tài chính về bảo đảm kinh phí cho công tác PBGDPL; Thực hiện chính sách xã hội hóa, huy động nguồn lực xã hội tham gia hoạt động PBGDPL.

Qua kiểm tra đánh giá kết quả đã đạt được, những mô hình hay, hình thức PBGDPL có hiệu quả; xác định tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đề xuất giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL và hoạt động của Hội đồng…/.

Thu Hằng