Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam làm việc với UBND tỉnh Bình Thuận,
về tình hình triển khai dự án Trạm biến áp 220kV Phan Rí 

Nhằm thu gom công suất hệ thống điện năng lượng mặt trời vào hệ thống điện Quốc gia và tăng cường công suất cung cấp điện cho các phụ tải đang gia tăng và đảm bảo cung cấp điện an toàn ổn định phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt phục vụ sản xuất cây Thanh Long của nhân dân tỉnh Bình Thuận, Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã đầu tư xây dựng Trạm biến áp 220kV Phan Rí (xã Hòa Minh, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) và đường dây đấu nối. EVNNPT giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam thay mặt đơn vị quản lý dự án; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Điện 3  đảm nhận tư vấn thiết kế; Công ty TNHH một thành viên Xây lắp điện 1 là nhà thầu thi công chính; dự án sẽ hoàn thành trong Quý I/2020 và bàn giao cho Công ty Truyền tải điện 3 quản lý vận hành.

Tại buổi làm việc, ông Trương Hữu Thành – Phó Giám đốc Phụ trách Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam báo cáo với lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận về quá trình triển khai Dự án: Theo đó, phần Trạm biến áp 220kV Phan Rí có tổng diện tích thu hồi 39.619 m2  ảnh hưởng đến 02 hộ và UBND xã Hòa Minh. Phần đường dây đấu nối 220kV dài 2,5 km, với 10 vị trí cột, tổng diện tích thu hồi 3.140 m2. 16 hộ và 01 tổ chức và UBND xã Hòa Minh bị ảnh hưởng móng trụ và hành lang an toàn diện tích khoảng 6,48 hecta (diện tích ảnh hưởng hành lang không thu hồi). Để sớm triển khai và hoàn thành dự án theo tiến độ được giao, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam  đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và kính đề nghị  UBND tỉnh Bình Thuận quan tâm, giúp đỡ, chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong phê duyệt phương án bồi thường cho 12 hộ còn lại trước 20/8/2019 và bàn giao mặt bằng cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam  vào đầu tháng 9/2019.

Giúp thống nhất việc có hay không áp dụng quy định tại Điều 29 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của tỉnh Bình Thuận (được sửa đổi bổ sung tại Khoản 9, Điều 1 Quyết định 05/2018/QĐ-UBND ngày 25/01/2018 của UBND tỉnh Bình Thuận) để hỗ trợ cho các hộ thuê đất với hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Trường hợp không áp dụng được quy định tại Điều 29 Quyết định 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của tỉnh Bình Thuận, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam đề nghị UBND tỉnh áp dụng Điều 25 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP của Chính Phủ quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất: “Trường hợp hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp khi Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp mà không đủ điều kiện được bồi thường theo quy định tại Điều 75 của Luật Đất đai thì UBND cấp tỉnh xem xét hỗ trợ cho phù hợp với thực tế của địa phương” để áp dụng hỗ trợ khác cho các hộ dân thuê đất Nhà nước với hình thức trả tiền thuê đất hằng năm. Chỉ đạo UBND huyện Tuy Phong thu hồi, điều chỉnh Hợp đồng thuê đất (nếu có) đối với 03 hộ thuê đất Nhà nước với hình thức trả tiền hằng năm bị thu hồi đất thuộc dự án TBA 220kV Phan Rí.

Sau khi lắng nhe báo cáo của Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam cũng như ý kiến của các Sở, ban, ngành, chính quyền các địa phương các cấp. Ông Lương Văn Hải - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã chỉ đạo và yêu cầu các Sở, ban, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ với Huyện Tuy Phong và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam nhanh chóng giải quyết các vướng mắc bồi thường giải phóng mặt bằng và tập trung giải quyết các vấn đề liên quan khác đúng theo pháp luật hiện hành để bàn giao cho Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam  sớm thi công hoàn thành công trình đúng tiến độ đã được phê duyệt nhằm góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh./.

Quang Thắng