Đồng chí Võ Văn Thưởng phát biểu tại Hội nghị Sơ kết. Ảnh: QT

1. Tổ chức xây dựng và học tập chuyên đề hằng năm nghiêm túc, thiết thực

Việc tổ chức học tập chuyên đề hằng năm được triển khai có hiệu quả tích cực. Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương biên soạn, hướng dẫn các chuyên đề phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng năm, đồng thời tổ chức giới thiệu nội dung chuyên đề toàn khóa cho đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên giáo và đội ngũ báo cáo viên các cấp. Ban Thường vụ các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương chủ động tổ chức hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề hằng năm cho đội ngũ cán bộ chủ chốt với nhiều hình thức phong phú, đa dạng.

Thông qua việc học tập chuyên đề năm 2016 và cũng là chuyên đề toàn khóa “Những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”, chuyên đề năm 2018 “Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống cho Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, qua đó, mỗi cán bộ, đảng viên thấy rõ hơn trách nhiệm trong việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tác phong công tác, và quần chúng nhân dân, phấn đấu học tập, làm theo Bác để trở thành người tốt hơn và tích cực hơn trong việc tham gia đấu tranh đẩy lùi tình trạng xuống cấp ở một số mặt đạo đức xã hội.

2. Đổi mới sáng tạo trong xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động, kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, lựa chọn khâu đột phá, nhiệm vụ quan trọng thường xuyên, gắn kết chặt chẽ với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước.

Tại các địa phương, cơ quan, đơn vị đã xây dựng chương trình hành động, kế hoạch cụ thể về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII. Chính phủ và nhiều ban, ngành, địa phương đã triển khai nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, như: Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động; Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”, mô hình: “Tự soi, tự sửa”, “Làm việc theo chức trách, nêu gương trong hành động”; “Trên làm gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”; “Đảng viên dìu dắt quần chúng” của Quân ủy Trung ương; cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” của Đảng ủy Công an Trung ương; phong trào thi đua “Dân vận khéo” của Ban Dân vận Trung ương; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở các địa phương trong cả nước; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; mô hình “Nhân dân đăng ký 3 nội dung: Treo ảnh Bác nơi trang nghiêm trong nhà, gia đình không vi phạm pháp luật, gia đình không vi phạm an toàn giao thông”; “Sư cả và Ban quản trị chùa học tập và làm theo Bác” (Vĩnh Long)…

Nhiều địa phương quan tâm đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, như UBND Thành phố Cần Thơ ban hành kế hoạch xây dựng người Cần Thơ “Trí tuệ - Năng động - Nhân ái - Hào hiệp - Thanh lịch” và Đề án “Xây dựng và phát triển con người Cần Thơ đáp ứng yêu cầu công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa thành phố Cần Thơ đến năm 2030 (giai đoạn 2018 - 2020)”... để tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống văn hóa, xây dựng con người mới trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

3. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW góp phần thúc đẩy công tác cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác của cán bộ, đảng viên

Nhiều địa phương, ban, bộ, ngành, cơ quan, đơn vị xác định việc đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp làm khâu đột phá, nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Một số địa phương xác định đây là chủ đề hành động toàn tỉnh như: Điện Biên: “Kỷ cương, hiệu quả, sát với thực tế”; Cao Bằng: “Chủ động, trách nhiệm, nói đi đôi với làm, chống tư tưởng trông chờ ỷ lại”; Tỉnh ủy Nghệ An chỉ đạo thực hiện “Xây dựng hình ảnh người đảng viên Nghệ An mẫu mực”; Thanh Hóa với phong trào “Xây dựng con người, cơ quan, đơn vị, địa phương kiểu mẫu”; Lâm Đồng thực hiện phương châm “Đổi mới mạnh mẽ, chủ động sáng tạo, quyết liệt hiệu quả’; Kon Tum: ban hành kết luận về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Các hồ sơ công việc được xem xét, giải quyết kịp thời, chính xác, đúng quy định và trả kết quả đúng hẹn đạt 98%-99%. Công an tỉnh Trà Vinh với mô hình “Cải cách hành chính - văn hóa ứng xử, vì nhân dân phục vụ”. Kết quả thực hiện mô hình đã đem lại nhiều kết quả đáng ghi nhận, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân trong lòng người dân.

Nhiều tỉnh, thành phố duy trì, thực hiện tốt chuyên mục trả lời, giải đáp những vấn đề người dân thắc mắc, kiến nghị, công khai hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của ban thường vụ tỉnh ủy, thành ủy trên báo đảng, đài phát thanh - truyền hình, cổng thông tin điện tử. Nhiều cơ quan, đơn vị xóa bỏ những thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, nhân dân; bổ sung, xây dựng quy chế làm việc, xây dựng bộ quy tắc ứng xử theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, trong đó, quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở... Qua đó, đã chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo được những chuyển biến khá rõ nét về kỷ luật, kỷ cương hành chính; đổi mới phong cách gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh “thành tích”, bệnh “hình thức”; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, nhũng nhiễu, tiêu cực; nâng cao tinh thần trách nhiệm, “nói đi đôi với làm”, góp phần nâng cao niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương, nâng cao năng lực cạnh tranh của nhiều địa phương và đất nước.

Các đại biểu đến dự tại Hội nghị. Ảnh: QT

4. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ định kỳ và sinh hoạt chuyên đề

Việc đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt chi bộ hằng tháng, sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị được các cấp ủy, lãnh đạo cơ quan, đơn vị quan tâm chú trọng, đi vào thực chất hơn. Ngoài tài liệu chuyên đề hằng năm do Trung ương hướng dẫn, các tỉnh ủy, thành ủy đã chủ động lựa chọn những mẩu chuyện về tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những tác phẩm của Bác và của các đồng chí lãnh đạo cách mạng tiền bối có nội dung phù hợp với đặc thù của địa phương, đơn vị mình để đưa vào nội dung sinh hoạt chi bộ (như: nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ, các chi bộ trong tỉnh Bắc Ninh đã tổ chức học tập tác phẩm “Tự chỉ trích”; năm 2017, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến kết nối đến 100% đơn vị cơ sở học tập, nghiên cứu, quán triệt tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” và “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân” của Chủ tịch Hồ Chí Minh để vận dụng vào thực tiễn...). Một số nơi, ngoài chuyên đề chung đã xây dựng chuyên đề riêng của tỉnh (như An Giang xây dựng chuyên đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm”...). Nhiều tỉnh, thành phố, cơ quan, đơn vị tổ chức chào cờ và sinh hoạt tư tưởng dưới cờ định kỳ vào sáng thứ 2 hằng tuần.

5. Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với việc tự phê bình và phê bình trong thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW khóa XI, XII đã góp phần thiết thực vào xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình được các cấp uỷ quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện. Trong đợt kiểm điểm tập thể, cá nhân và đánh giá phân loại chất lượng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên hàng năm, cấp ủy các cấp đã tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng tiến độ và chất lượng; Ban Thường vụ cấp ủy cấp trên đã chủ động gợi ý kiểm điểm đối với những nơi có vấn đề phức tạp, dư luận bức xúc, có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Do đó, công tác kiểm điểm tự phê bình và phê bình từng bước thực chất hơn. Nhiều nơi đã chú trọng khâu nhận diện và xác định rõ những biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, từng bước khắc phục tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm, phát huy tinh thần đấu tranh kiên quyết bảo vệ cái đúng, phản bác, loại trừ cái sai, biểu hiện lệch lạc. Đa số tập thể, cá nhân đã bám sát thực hiện tốt kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm.

6. Đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo chủ chốt và đảng viên; xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị

Các cấp ủy, tổ chức đảng đã tích cực tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Quy định số 08-QĐi/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương; đồng thời tiếp tục thực hiện tốt Quy định số 55-QĐ/TW ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Qua đó, hầu hết cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu nêu cao ý thức gương mẫu bằng những hành động thiết thực, cụ thể; khắc phục hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm theo Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII; đẩy mạnh hơn việc xây dựng đoàn kết nội bộ, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc được giao. Nhiều cơ quan, đơn vị thiết lập đường dây nóng thông qua các số điện thoại của lãnh đạo, cán bộ lắng nghe người dân phản ánh thông tin mang tính bức xúc để kịp thời giải quyết.

Bên cạnh đó, các cơ quan hành chính, quản lý nhà nước quan tâm rà soát, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện, tổ chức thực hiện các chuẩn mực về đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức theo Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo hướng phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân; nhiều nơi, cán bộ, công chức, viên chức nâng cao ý thức trách nhiệm, hình thành tác phong, lề lối làm việc văn minh, lịch sự, thân thiện... được nhân dân đánh giá cao.

Tuyên dương Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: http://baohungyen.vn

7. Tăng cường giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân

Việc giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, học sinh, sinh viên và quần chúng nhân dân được tăng cường. Ban Tuyên giáo Trung ương đã phối hợp với Bộ Giáo dục, Đào tạo biên soạn xong Chương trình, giáo trình mới về các môn lý luận chính trị theo Kết luận số 94 của Ban Bí thư khóa XI (gồm 5 môn Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và Tư tưởng Hồ Chí Minh) đưa vào giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và các trường dạy nghề từ năm học 2019-2020. Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Hành chính quốc gia bổ sung, hoàn thiện chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giảng dạy ở các học viện, trường chính trị, trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ các cấp. Các trường chính trị tỉnh và trung tâm bồi dưỡng chính trị cấp huyện đưa nội dung học tập chuyên đề hàng năm vào các chương trình đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ, đảng viên. Nhiều sở Giáo dục và Đào tạo của các tỉnh, thành trong cả nước đã triển khai thực hiện dạy tích hợp bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống” trong môn Giáo dục công dân, Ngữ văn kết hợp với các hoạt động ngoại khóa, đạt được nhiều kết quả đáng phấn khởi. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tích cực tổ chức các hoạt động phong trào trong đoàn viên, thanh niên gắn với giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống cách mạng.

Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các tỉnh đoàn, thành đoàn xây dựng kế hoạch về giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho đoàn viên thanh niên; phát động phong trào thanh niên học tập và làm theo Bác với các hình thức đa dạng, phong phú, phù hợp; biên soạn một số tài liệu giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho thế hệ trẻ. Tỉnh đoàn ở nhiều địa phương như: Điện Biên, Hà Giang, Nam Định, Lào Cai, Phú Thọ, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Tiền Giang, Cà Mau, Bình Thuận, Gia Lai... đã xây dựng kế hoạch cụ thể giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các cuộc vận động “Tuổi trẻ thực hành tiết kiệm”, “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, “Thanh niên khởi nghiệp”, “Xung kích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Theo bước chân những người anh hùng”... Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không chỉ được triển khai thực hiện trong tổ chức Đoàn Thanh niên mà còn được triển khai trong tất cả các tổ chức Hội do Đoàn làm nòng cốt, định hướng chính trị và phụ trách, như: Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Hội Sinh viên Việt Nam; Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh bằng nhiều phong trào cụ thể. Nhờ đó, việc học tập và làm theo Bác đã trở thành việc làm tự giác, có ý thức của số đông thanh thiếu nhi trong cả nước.

8. Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; gương người tốt, việc tốt, mô hình hay, cách làm hiệu quả

Hằng năm, Ban Tuyên giáo Trung ương đều ban hành kế hoạch, hướng dẫn về công tác tuyên truyền và tuyên truyền trên báo chí việc thực hiện Chỉ thị 05, nhất là tuyên truyền về các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, mô hình hay, cách làm hiệu quả trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Cấp ủy các cấp đã chỉ đạo các địa phương, cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, phổ biến tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác bằng nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú như: Tổ chức các cuộc thi; sân khấu hoá các tác phẩm văn học - nghệ thuật viết về Bác; sinh hoạt chuyên đề về Bác trong các tổ chức chính trị - xã hội. Cơ quan thông tin đại chúng thường xuyên tuyên truyền, đăng tải các bài viết, phóng sự về gương “người tốt, việc tốt”; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” thông qua các chuyên trang, chuyên mục “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ... Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức thi phát hiện và viết về những tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với hàng trăm bài gửi dự thi viết về hàng trăm câu chuyện người thực, việc thực, giản dị mà cao quý. Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức đẩy mạnh tuyên truyền “mỗi ngày một lời Bác Hồ dạy” trong toàn quân.

Sau thành công của Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018 của Trung ương , Đảng đoàn Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật tỉnh, thành phố, Hội Nhà báo tỉnh, thành phố tiếp tục tuyên truyền, phát động Giải thưởng giai đoạn 2018 - 2020, qua đó góp phần phát hiện được nhiều hơn các tấm gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác, tạo sức lan tỏa sâu rộng hơn trong xã hội.

Giao lưu tôn vinh điển hình tiên tiến làm theo lời Bác. Ảnh: Minh Châu

9. Tổ chức biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Công tác biểu dương, khen thưởng được cấp uỷ cơ sở quan tâm gắn với các phong trào thi đua hằng năm, các đợt thi đua chuyên đề của địa phương, đơn vị, ngành, với các hình thức phong phú như tổ chức gặp mặt, giao lưu, hoặc lồng ghép trong hội nghị tổng kết xây dựng Đảng, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng đã kịp thời tôn vinh các tập thể và cá nhân có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cổ vũ, động viên mọi người tích cực làm theo. Việc xây dựng, nhân rộng và biểu dương kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình đã tạo ra sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và mọi tầng lớp nhân dân tích cực học tập, nghiên cứu khoa học, phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện các phong trào thi đua yêu nước của Trung ương và địa phương.

Trong năm 2019, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức 04 chương trình giao lưu các điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở khu vực phía Bắc tại Hà Nội, khu vực miền Trung - Tây Nguyên tại Lâm Đồng, khu vực phía Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu toàn quốc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được tổ tại Hà Nội ngày 19/8/2019. 04 chương trình giao lưu mang đậm tính chân thực, sâu sắc, xúc động, gây ấn tượng, truyền cảm hứng, tạo sức lan tỏa từ các tập thể, cá nhân điển hình ra toàn xã hội.

10. Công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên, thực chất

Công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, sơ kết được thực hiện bài bản, đồng bộ. Việc cam kết và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của đa số cán bộ, đảng viên đã bám sát các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, phù hợp  hơn với đặc điểm, tình hình, yêu cầu nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và từng cán bộ, đảng viên. Trong đó, nhiều cán bộ đứng đầu cấp ủy, chính quyền đã nghiêm túc thực hiện việc định kỳ trao đổi, đối thoại với nhân dân, doanh nghiệp, nhằm kịp thời nắm bắt, tháo gỡ, giải quyết những khó khăn, vướng mắc của dân, giúp cho việc lãnh đạo của cấp ủy và điều hành của chính quyền các cấp sát đời sống, gần với dân, góp phần xây dựng chính quyền liêm chính, vững mạnh thực sự vì dân. Qua đó, góp phần tăng cường niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân đối với Đảng, mang lại sự thống nhất và đoàn kết trong nội bộ, đồng thuận trong nhân dân, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị ở mỗi địa phương, đơn vị./.

QT