leftcenterrightdel
 Ảnh minh họa (Ảnh: VQ)

 

Để cụ thể Đảng ủy Bộ Tài chính đã ban hành Kế hoạch số 1317-KH/ĐU về đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính phải thực hiện phương châm kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển; phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp uỷ, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu; bảo đảm an toản, thiết thực, không phô trương hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực. Thông qua đại hội đảng bộ các cấp, tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đàng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ phải đánh giá đúng, trung thực, khách quan, toàn diện tình hình và kết quả thực hiện nghị quyết của đại hội nhiệm kỳ 2015 - 2020 hoặc 2017 - 2020 nhất là các nhiệm vụ trọng tâm, nhiệm vụ xây dựng, chỉnh đốn Đảng, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; chỉ rõ ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra những bài học kinh nghiệm sâu sắc trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện; xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả trong nhiệm kỳ 2020 - 2025 và có tầm nhìn xa hơn.

Lãnh đạo tổ chức thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc, hiệu quả các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn và những nhiệm vụ, giải pháp của dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên.

Đảng ủy Bộ yêu cầu, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ mà trực tiếp là cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025 hoặc nhiệm kỳ 2020-2022 phải đặc biệt coi trọng chất lượng, có số lượng và cơ cầu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn kết chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo để chuẩn bị nhân sự cấp ủy, nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước và các đoàn thể chính trị- xã hội.

Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp uỷ những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là người dân tộc thiểu số. Việc đánh giá cán bộ phải chặt chẽ và thực chất, trên cơ sở đánh giá của cấp uỷ, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền, đặc biệt coi trọng phẩm chất, uy tín, kết quả cụ thể; chủ động phòng ngừa, cảnh giác, ngăn chặn, đấu tranh, không để tác động, chi phối bởi những thông tin giả, thông tin không chính thức, xấu độc, có dụng ý bịa đặt, xuyên tạc, gán ghép trên internet, mạng xã hội liên quan đến công tác chuẩn bị nhân sự.

Theo Kế hoạch số 1317-KH/ĐU của Đảng ủy Bộ Tài chính, đoàn đại biểu dự đại hội đảng bộ cấp trên phải là những đồng chí tiêu biểu về phẩm chất, đạo đức, lỗi sống, đại diện cho trí tuệ của đảng bộ, có khả năng đóng góp thiết thực, hiệu quả vào sự thành công của đại hội cấp trên.

Trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội phải coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tích cực đấu tranh bảo vệ nên tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, Đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Kế hoạch nêu rõ, đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính phải đảm bảo theo yêu cầu, nội dung của Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; Kế hoạch của Đảng ủy Bộ Tài chính và phải được chuẩn bị chu đáo, tỷ mỷ, có chất lượng, trang trọng, an toàn và tiết kiệm.

Theo đó, Đảng ủy Bộ Tài chính đề nghị các đảng bộ, chi bộ lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Hội nghị lần thứ 10 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 155-KH/ĐUK ngày 10/10/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Kế hoạch của Đảng ủy Bộ nhằm giúp các tổ chức đảng, đảng viên thống nhất về nhận thức, quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong Đảng bộ Bộ Tài chính.

Đồng thời, các đảng bộ, chi bộ tuyên truyền và tổ chức đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội đảng các cấp như: thi đua hoàn thành các chỉ tiêu về tài chính- ngân sách nhà nước hàng năm; Đẩy mạnh công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; đấu tranh có hiệu quả sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến", “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Về chuẩn bị văn kiện đại hội, Đảng ủy Bộ hướng dẫn, văn kiện đại hội đảng bộ các cấp gồm 02 báo cáo chủ yếu: Báo cáo chính trị của đảng bộ trình đại hội nhiệm kỳ 2020-2025 hoặc 2020-2022; Báo cáo kiểm điểm của cấp ủy nhiệm kỳ 2015-2020 hoặc 2017-2020.

Ngoài 2 báo cáo chủ yếu nêu trên, cấp ủy tổ chức đại hội phải chuẩn bị các văn bản xin ý kiến đại hội, cụ thể: Dự thảo Nghị quyết Đại hội và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội; Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia vào dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ cấp trên trực tiếp. Ngoài ra, cấp ủy tổ chức đại hội có thể quyết định xây dựng các báo cáo chuyên để làm tài liệu nghiên cứu sâu của đại hội.

Theo kế hoạch, Đại hội Đảng bộ Bộ Tài chính sẽ tổ chức không quá 03 ngày; họp trù bị không quá nửa ngày; bắt đầu từ tháng 7/2020 và hoàn thành trước ngày 15/8/2020. Nội dung Đại hội, gồm: tổng kết thực hiện nghị quyết Đại hội đảng bộ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 và xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025; thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025; bầu Ban chấp hành Đảng bộ Bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương./.

 
M.P