Viện trưởng VKSND tối cao vừa ban hành Kế hoạch số 168/KH-VKSTC về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI (năm 2020).

Theo VKSND tối cao, việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến và Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI nhằm đánh giá kết quả và tác động của các phong trào thi đua yêu nước từ sau Đại hội thi đua yêu nước của ngành KSND cũng như Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” đến nay đối với việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ngành, từ đó tìm ra những hạn chế, thiếu sót cần khắc phục. Đồng thời, đề ra phương hướng, nhiệm vụ đẩy mạnh phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng trong thời gian tới. Biểu dương thành tích chung của toàn Ngành qua các phong trào thi đua yêu nước và tôn vinh các tập thể, cá nhân là Chiến sĩ thi đua toàn quốc, Chiến sĩ thi đua ngành KSND, các gương điển hình tiên tiến, tiêu biểu trong Ngành. Qua đó khơi dậy, cổ vũ, tạo động lực mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước giao cho ngành KSND.

Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí (đứng giữa) tặng Cờ thi đua của Chính phủ cho 20 đơn vị thuộc VKSND tối cao và VKSND các địa phương tại Hội nghị triển khai công tác năm 2019 của ngành KSND. Ảnh: TL.

Thông qua Hội nghị điển hình tiên tiến, Đại hội thi đua yêu nước nhằm rút ra các bài học kinh nghiệm về tổ chức phong trào thi đua và công tác khen thưởng, kinh nghiệm về xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong thời gian tới theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng và Chỉ thị số 08/CT-VKSTC ngày 16/10/2014 của Viện trưởng VKSND tối cao, thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật, của ngành KSND về công tác thi đua, khen thưởng.

Theo Kế hoạch, một số hoạt động thực hiện trước, trong và sau Hội nghị, Đại hội đó là: Đẩy mạnh tuyên truyền về tư tưởng thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng, những điển hình trong các phong trào thi đua yêu nước, gương người tốt, việc tốt.

Phát động đợt thi đua đặc biệt, sôi nổi, sâu rộng, thiết thực trên các lĩnh vực công tác của Ngành gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước; biểu dương, khen thưởng, tôn vinh, tuyên truyền về các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong các phong trào thi đua. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền, cổ động chào mừng Hội nghị điển hình tiên tiến của các địa phương, đơn vị và Đại hội thi đua yêu nước của Ngành…

Từ nay đến Đại hội thi đua yêu nước ngành KSND lần thứ VI, các địa phương, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, với việc làm theo lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ Kiểm sát “Công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn”, thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 60 năm thành lập ngành KSND (26/7/1960 - 26/7/2020), chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII…

Đại hội thi đua yêu nước được tổ chức dự kiến vào ngày 26/7/2020 cùng với Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Ngành./.

Vy An