Đó là khẳng định của đồng chí Nguyễn Chín, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam với phóng viên xoay quanh nội dung chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.

Theo đồng chí Nguyễn Chín, trên tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ngày 31/7/2019 Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Chỉ thị số 45-CT/TU về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; ban hành Kế hoạch tổ chức đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam Nguyễn Chín, muốn có cán bộ tốt
thì công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ phải được ưu tiên, gắn với công tác phát hiện,
quy hoạch, bố trí và sử dụng hợp lý

"Trong các văn bản cụ thể hóa chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam xác định việc tổ chức đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân toàn tỉnh. Đồng thời đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong bối cảnh Quảng Nam cơ bản trở thành tỉnh khá của cả nước, kinh tế- xã hội đạt được nhiều kết quả quan trọng, quốc phòng, an ninh được đảm bảo, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; Đảng bộ, quân và dân trong tỉnh đang quyết tâm, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đã đề ra”- đồng chí Nguyễn Chín cho biết.

Cùng với đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã chỉ đạo và yêu cầu các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị tổ chức quán triệt sâu sắc và thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương. Trong đó, đặc biệt lưu ý phương châm: “kế thừa, ổn định, đổi mới, sáng tạo và phát triển”; “phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững nguyên tắc, siết chặt kỷ luật kỷ cương”; “coi trọng chất lượng, hiệu quả, đề cao trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, trước hết là người đứng đầu”; “bảo đảm an toàn, thiết thực, không phô trương, hình thức, kiên quyết chống lãng phí, tiêu cực” mà Chỉ thị số 35-CT/TW đã đề ra.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng phải thảo luận kỹ lưỡng, sâu sắc các quan điểm, mục tiêu, chủ trương, định hướng lớn nêu tại dự thảo văn kiện Đại hội XIII của Đảng và đại hội đảng bộ cấp trên; chú ý chất lượng Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ địa phương, đơn vị; quan tâm chuẩn bị kỹ và thực hiện đúng quy định, nguyên tắc của Đảng về nhân sự, đặc biệt là nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ.

Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Nam cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quán triệt chặt chẽ yêu cầu về chất lượng, số lượng và cơ cấu nhân sự hợp lý; tiêu biểu về phẩm chất đạo đức, trí tuệ và năng lực công tác cũng như uy tín với tổ chức và nhân dân, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ địa phương, đơn vị trong nhiệm kỳ mới. Công tác nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; gắn chặt chẽ với công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan nhà nước các cấp cũng như Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị- xã hội; chú trọng và phát hiện nhân tố mới, là người có đức, có tài, uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ là đồng bào dân tộc thiểu số….

Cũng liên quan đến công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử nhằm chuẩn bị một bước nhân sự đảm bảo chất lượng, yêu cầu tại đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và các năm tiếp theo, từ năm 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam đã ban hành Chỉ thị số 28-CT/TU về công tác này.  Theo đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng cơ quan, đơn vị trong tỉnh quán triệt, nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ về công tác quy hoạch, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm và giới thiệu cán bộ ứng cử.

Trong đó đối với cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị là phải quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận 42-KL/TW ngày 5/6/2012 của Bộ Chính trị khóa XI “về tiếp tục đẩy mạnh công tác quy hoạch và luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý đến năm 2020 và những năm tiếp theo”; Quy định 98-QĐ/TW ngày 7/10/2017 của Bộ Chính trị về luân chuyển cán bộ; Quy định 105, 126 của Bộ Chính trị về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử và một số vấn đề quy định về bảo vệ chính trị nội bộ của Đảng…. gắn với công tác rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy định, quy chế về công tác cán bộ, tiêu chuẩn chức danh cán bộ gắn với trách nhiệm, nhiệm vụ được giao; thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ; tăng cường kiểm tra, giám sát công tác cán bộ, đồng thời chỉ đạo tự kiểm tra, xử lý các quy định, quyết định về công tác cán bộ không đúng với tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình, thẩm quyền từ tháng 6/2012 đến nay; chỉ đạo kiểm điểm lãm rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có khuyết điểm, vi phạm (nếu có) trong công tác cán bộ.

Về thời gian tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở và đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy, đến nay Quảng Nam đã xác định, chọn đại hội điểm tại Đảng bộ huyện Núi Thành (hoàn thành trước 31/5/2020); ban thường vụ các huyện, thị xã, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chọn 01 đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội điểm rút kinh nghiệm (thời gian hoàn thành do ban thường vụ cấp ủy cấp huyện và tương đương quyết định). Đối với Đảng ủy Quân sự tỉnh thì Ban Thường vụ phối hợp với Thành ủy Tam Kỳ chỉ đạo đại hội điểm tại Đảng bộ Quân sự TP Tam Kỳ theo đề nghị của Đảng ủy Quân khu 5 (hoàn thành trong tháng 3/2020).

Ban Thường vụ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy chỉ đạo các đảng bộ cơ sở tổ chức đại hội cơ sở hoàn thành trước 30/6/2020; Đại hội Đảng bộ các huyện ủy, thị ủy, thành ủy và Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy hoàn thành trước 31/8/2020.

Đối với Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025, thời gian hoàn thành trong đầu tháng 10/2020./.

Bài, ảnh: Đình Tăng