Đó là yêu cầu đầu tiên được nêu trong Hướng dẫn tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Thuận lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vừa được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ban hành.

Một góc thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận (Ảnh: phanthiet.gov.vn)

Hướng dẫn nêu rõ: Thông qua công tác tuyên truyền giúp cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn nâng cao nhận thức về những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn thể hiện quá trình đổi mới của Đảng. Khẳng  định và  nêu  bật  thành  tựu  qua  35  năm  đổi  mới,  30 năm  thực  hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011 - 2020, 5 năm thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 2015 - 2020; phát động sâu rộng phong trào thi đua yêu nước chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của  Đảng  gắn  với  đẩy  mạnh việc học  tập  và  làm  theo  tư  tưởng,  đạo  đức, phong cách Hồ Chí Minh và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của tỉnh, của đất nước trong năm 2020...

Về thời gian, việc tuyên truyền được chia thành 5 đợt cụ thể: đợt 1 từ nay đến tháng 02/2020; đợt 2 bắt đầu từ tháng 02/2020 đến thời điểm hoàn thành đại hội cấp cơ sở trước ngày 30/6/2020. Đợt 3 từ đầu tháng 5/2020 đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở (cấp huyện và tương đương) trong tháng 8/2020. Đợt 4 từ tháng 9/2020 đến khi hoàn thành Đại hội lần thứ XIV của Đảng bộ tỉnh và chuẩn bị Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tháng 10/2020. Đợt 5 tuyên truyền về Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận yêu cầu tập trung tuyên truyền các nội dung trọng yếu như: Mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định những vấn đề có tính nguyên tắc trong Cương lĩnh, Điều lệ, đường lối, chủ trương của Đảng; về ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các đợt sinh hoạt đóng góp ý kiến của các tầng lớp nhân dân; hoạt động và kết quả đại hội các cấp. Những thành tựu trên các lĩnh vực ở các địa phương, đơn vị của tỉnh và cả nước trong 5 năm qua; những thách thức, khó khăn, quá trình đổi mới tư duy, những bài học kinh nghiệm qua 35 năm đổi mới. Tuyên truyền về những nhân tố mới, điển hình tiên tiến của các tổ chức đảng và đảng viên trên tất cả các lĩnh vực; kết quả phong trào thi đua của các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh; tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và Nhân dân hướng về Đảng, hướng về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

 

Tuyên truyền về kết quả đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch xuyên tạc phủ nhận Cương lĩnh, đường lối, nhân sự của đại hội và những thông tin giả, xấu, độc bịa đặt, xuyên tạc trên mạng xã hội, Intemet; bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh, đường lối của Đảng. Phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, mất đoàn kết nội bộ, thái độ, thiếu trách nhiệm, thiếu ý thức xây dựng Đảng;…/.

Thanh Mai