Ngày 19/9/2019, Thị ủy Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

3 năm triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Thị ủy Ba Đồn đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nghiêm túc đến các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; chỉ đạo các cấp ủy đảng, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành, địa phương tổ chức triển khai, quán triệt về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân.


Lãnh đạo Thị ủy Ba Đồn trao Giấy khen cho các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW. (Ảnh: Hải Long)

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã trở thành việc làm thường xuyên, có sức lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của Nhà nước.

Đáng chú ý, nhiều mô hình, điển hình tiên tiến trên địa bàn được xây dựng, phát huy và nhân rộng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, nâng cao chất lượng công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở.

Các đại biểu đã tập trung thảo luận, đề ra phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp để tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW thời gian tới, trong đó, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị, chuyên đề hàng năm gắn với việc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết TW 4 (khóa XII) thường xuyên, chặt chẽ, đồng bộ, nghiêm túc hơn; triển khai thường xuyên, có hiệu quả xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến gắn với nhiệm vụ của ngành, đơn vị, địa phương; chấn chỉnh, uốn nắn, có biện pháp xử lý nghiêm những việc làm sai trái, không chấp hành, tự giác trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đồng thời xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, chống tiêu cực, tham nhũng, tạo thành một phong trào sâu rộng có chuyển biến thực chất, thực sự, nhất là trong tình hình hiện nay.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trương An Ninh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Ba Đồn khẳng định những kết quả đạt được trong phát triển kinh tế - xã hội của thị xã trong 3 năm qua có sự đóng góp quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí yêu cầu các chi bộ, đảng bộ cơ sở, các cơ quan, đơn vị, địa phương, nhất là người đứng đầu cần quán triệt sâu sắc mục đích, ý nghĩa, nội dung Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Dịp này, Thị ủy Ba Đồn tặng Giấy khen cho 10 tập thể và 17 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW giai đoạn 2016 - 2019./.

Anh Tuấn