Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chủ tịch Nước (từ 01/1946 đến 9/1969)

Đồng chí Tôn Đức Thắng

Đồng chí Tôn Đức Thắng

(từ 23/9/1969 đến 1981)

Đồng chí Trường Chinh

Đồng chí Trường Chinh

(từ 1981 đến 1987)

Đồng chí Võ Chí Công

Đồng chí Võ Chí Công

(từ 1987 đến 1992)

Đồng chí Lê Đức Anh

Đồng chí Lê Đức Anh

(từ 1992 đến 1997)

Đồng chí Trần Đức Lương

Đồng chí Trần Đức Lương

(từ 1997 đến 6/2006)

Đồng chí Nguyễn Minh Triết

Đồng chí Nguyễn Minh Triết

(từ 6/2006 đến 7/2011)

Đồng chí Trương Tấn Sang

Đồng chí Trương Tấn Sang

(từ 7/2011 đến 31/3/2016)

Đồng chí Trần Đại Quang

Đồng chí Trần Đại Quang

(từ 2/4/2016 đến nay)