Lịch sử Đảng bộ tỉnh Long An (1930-2000)

Cập nhật lúc 14h44  -  Ngày 08/06/2017

MỤC LỤC
NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN, KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ TRUYỀN THỐNG ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN LONG AN TRƯỚC KHI THÀNH LẬP ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
ĐẢNG BỘ CHỢ LỚN - TÂN AN RA ĐỜI, VẬN ĐỘNG VÀ LÃNH ĐẠO NHÂN DÂN ĐẤU TRANH, TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA GIÀNH CHÍNH QUYỀN (1930 - 1945)
PHẦN THỨ HAI
ĐẢNG BỘ TÂN AN, ĐẢNG BỘ CHỢ LỚN TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG THỰC DÂN PHÁP (1945 - 1954)
PHẦN THỨ BA
ĐẢNG BỘ LONG AN, KIÊN CƯỜNG TRONG CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MỸ CỨU NƯỚC (1954-1975)
Chương VI - ĐẢNG BỘ LONG AN GÂY DỰNG VÀ LÃNH ĐẠO PHONG TRÀO TOÀN DÂN ĐÁNH GIẶC, CỨU NƯỚC (1957 - 1975)
ĐẢNG BỘ LONG AN TRONG SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG, BẢO VỆ TỔ QUỐC VÀ ĐỔI MỚI (1975 - 2000)
ĐẢNG BỘ LONG AN - 70 NĂM TRƯỞNG THÀNH TRONG ĐẤU TRANH VÀ XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC