Biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc, biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển (Ban Tuyên giáo Trung ương, Nxb Chính trị quốc gia - 2011)

Cập nhật lúc 15h46  -  Ngày 12/10/2016

I. Các văn bản song phương
III. Một số bài viết, trả lời phỏng vấn báo chí trong và ngoài nước về đàm phán, giải quyết vấn đề biên giới, lãnh thổ và phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam – Trung Quốc