Phòng, chống

Phòng, chống "tự diễn biến"; "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên hiện nay [PGS.TS. Vũ Văn Phúc (Chủ biên), Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, năm 2013]

Cập nhật lúc 9h14  -  Ngày 30/08/2017

Bài cùng chuyên mục