Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - tập 5 (Tổng luận), Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014

Lịch sử tư tưởng quân sự Việt Nam - tập 5 (Tổng luận), Nxb. Chính trị Quốc gia - Sự thật, Hà Nội, 2014

Cập nhật lúc 15h13  -  Ngày 12/10/2016