Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: BL 

Chủ trì Hội thảo có: GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; GS.TS Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ nhiệm Chương trình; GS.TS Vũ Văn Hiền, Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Phó Chủ nhiệm Chương trình.

Báo cáo tại buổi lễ, GS.TS Tạ Ngọc Tấn cho biết: Ban Chủ nhiệm đã tổ chức họp với các chủ nhiệm, thư ký các đề tài bàn về triển khai thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu. Trong đó, đã có sự thống nhất cao với những vấn đề mà Ban Chủ nhiệm Chương trình nêu ra, nhất là đảm bảo chất lượng nghiên cứu và đảm bảo tiến độ nghiên cứu. Các đề tài đều quyết tâm thực hiện bảo vệ xong cấp quốc gia theo đúng tiến độ.

Ban Chủ nhiệm chương trình đã tổ chức Hội thảo “Những vấn đề lý luận chính trị - phương pháp nghiên cứu và cách thức tổ chức thực hiện chương trình”. Với hơn 20 bài tham luận của các nhà khoa học, nhà quản lý, Hội thảo đã thu được kết quả quan trọng, thống nhất nhận thức và những đặc điểm nổi bật, mục tiêu, nội dung nghiên cứu của Chương trình và những yêu cầu đặt ra đối với các đề tài thuộc Chương trình; về những vấn đề lý luận chính trị, phương pháp luận nghiên cứu và nhất là những nội dung mới mà đề tài cần phải hướng tới và đạt được trong quá trình nghiên cứu. Nhiều ý kiến phát biểu đã đề cập có chiều sâu về định hướng nghiên cứu gắn với thực tiễn Việt Nam, về cách thức tổ chức, kinh nghiệm quản lý đề tài, những biện pháp khả thi để góp phần thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu cũng như quản lý đề tài.

Chất lượng báo cáo của các đề tài bước đầu đều đạt yêu cầu. Nhiều đề tài đã đặt ra một số vấn đề mới cần được nghiên cứu sâu hơn về lý luận và thực tiễn. Báo cáo kết quả nghiên cứu lần thứ 2 của các đề tài đạt chất lượng tốt hơn rõ rệt thể hiện ở những nội dung mới về lý luận và tổng kết thực tiễn. Đặc biệt, trong quá trình nghiên cứu, một số đề tài đã đóng góp vào báo cáo tư vấn chuẩn bị Hội nghị Trung ương 5, Hội nghị Trung ương 6 và Trung ương 7 sắp tới. Một số đề tài đã phục vụ trực tiếp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước.

Trong năm 2017, dưới sự chỉ đạo của Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Ban Chủ nhiệm Chương trình đã nỗ lực tổ chức triển khai Chương trình nghiêm túc, chủ động và đúng quy định, quy chế. Ban Chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng Chương trình đã bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình để chỉ đạo các đề tài thực hiện; theo dõi sát sao, góp ý kịp thời các đề tài, tháo gỡ những khó khăn trong tổ chức nghiên cứu; triển khai phương pháp nghiên cứu, tiếp cận vấn đề cũng như những nội dung trọng yếu cần nghiên cứu thông qua các đợt kiểm tra định kỳ. Ban Chủ nhiệm Chương trình đã có sự phối hợp chặt chẽ với các vụ chức năng của Bộ Khoa học và Công nghệ; tổ chức họp với Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ để giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện cả về nội dung và kinh phí.

Năm 2018 được xác định là năm bản lề của Chương trình, năm quyết định chất lượng, tiến độ nghiên cứu chung của Chương trình, chắt lọc kết quả nghiên cứu của Chương trình sẽ góp phần quan trọng hình thành Đề cương báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng.

Ban Chủ nhiệm Chương trình xác định, sẽ tiếp tục chỉ đạo các đề tài trong chương trình nghiên cứu nghiên cứu theo đúng tiến độ, tăng cường quản lý chất lượng nội dung nghiên cứu. Đối với một số đề tài có nội dung nghiên cứu liên quan đến chủ đề Hội nghị Trung ương lần thứ 7 và Hội nghị Trung ương lần thứ 8, cần tập trung nghiên cứu góp phần vào báo cáo tư vấn trình Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Triển khai xong kế hoạch đi khảo sát thực tế địa phương, khảo sát nước ngoài.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, GS.TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bày tỏ sự vui mừng vì trong năm qua, các đề tài thuộc Chương trình Nghiên cứu lý luận chính trị giai đoạn 2016-2020 đã triển khai đồng bộ, đạt được những kết quả tích cực. Ban Chủ nhiệm Chương trình, Văn phòng chương trình đã hoạt động nền nếp, có kế hoạch, sát cánh hỗ trợ các Ban Chủ nhiệm đề tài hoàn thành tốt công việc trong năm.

Bước sang năm 2018, GS.TS Phùng Hữu Phú đề nghị các đồng chí chủ nhiệm, thư ký đề tài tiếp tục nhận thức sâu sắc tính chất và tầm quan trọng các đề tài trong Chương trình này, tập trung cao độ triển khai đề tài, đặt yêu cầu phục vụ các nhiệm vụ chính trị lên hàng đầu. GS.TS Phùng Hữu Phú cũng nêu các định hướng nội dung cơ bản cho Chương trình theo hướng có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực luận giải những vấn đề do thực tiễn đặt ra, phục vụ trực tiếp cho sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước./.

Bích Liên