Ngày 30/1, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức tổng kết công tác năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019.

Tại buổi lễ, PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Phó Giám đốc - Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho biết: Năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật đã xuất bản và phát hành nhiều đầu sách, tài liệu quan trọng phục vụ việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XII và các Hội nghị Trung ương khóa XII của Đảng; xuất bản các bộ sách lớn, sách phục vụ các sự kiện chính trị, các ngày kỷ niệm lớn trong năm 2018; xuất bản sách của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố.

Một số đầu sách được xuất bản trong năm 2018. (Ảnh: VH)

Trong năm 2018, Nhà xuất bản đã phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng xuất bản cuốn Văn kiện Hội nghị Trung ương 7,8 khóa XII; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương biên tập, xuất bản bộ tài liệu (03 cuốn) phục vụ việc quán triệt, học tập các Văn kiện Hội nghị Trung ương 7,8 khóa XII. Xuất bản và phát hành nhiều bộ sách quý có giá trị to lớn về lý luận và thực tiễn như: Vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, khó khăn nào cũng vượt qua; Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới đất nước (2 tập); Về cán bộ và công tác cán bộ (Trích bài nói, bài viết của các đồng chí Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng); Cơ sở khoa học về ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở Việt Nam…

Bên cạnh đó, Nhà xuất bản cũng phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục triển khai thực hiện Đề án trang bị sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn giai đoạn 2018 - 2020; ký hợp đồng chuyển nhượng bản quyền sách với Nhà xuất bản Nhân dân Trung Quốc; tham dự Hội chợ sách quốc tế tại Đức…

Bên cạnh những thành tựu đã đạt được, trong năm 2018, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật vẫn còn tồn tại một số hạn chế như: Việc lựa chọn đề tài chưa bám sát yêu cầu của bạn đọc, số lượng các đề tài sách tự phát hành ít và có số lượng phát hành thấp, khó tiêu thụ, có ít đề tài được phát hành với số lượng lớn; công tác tổ chức in và in còn bị động so với kế hoạch xuất bản; công tác phát hành, tiêu thụ sách còn yếu, chưa thực sự là kênh thông tin định hướng cho các ban biên tập.

Trong năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật sẽ đổi mới công tác xây dựng kế hoạch đề tài biên tập, xuất bản theo hướng vừa bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, vừa gắn với thị trường, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, đảm bảo giá trị khoa học và khả năng tiêu thụ, tính thiết thực, hiệu quả. Tập trung thực hiện kế hoạch biên tập, xuất bản sách Trung ương đặt hàng, sách tự phát hành cùng với việc nâng cao chất lượng đề tài và hiệu quả xuất bản sách liên kết trọn gói. Đồng thời, Nhà xuất bản cũng sẽ đẩy mạnh công tác truyền thông sách, tăng cường phối hợp với các địa phương triển khai xuất bản, phát hành sách lý luận chính trị…

VH