Hội nghị trao đổi ý kiến giữa Tạp chí QPTD với bạn đọc, cộng tác viên trên địa bàn Quân khu 9.

Tạp Quốc phòng toàn dân (QPTD) là cơ quan lý luận quân sự, chính trị của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, được thành lập và xuất bản số đầu tiên vào tháng 4 -1948  theo Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Quyết nghị Hội nghị Quân sự toàn quốc lần thứ ba (tháng 6 năm 1947). Trong chặng đường phát triển, trưởng thành, Tạp chí đã trải qua bốn lần đổi tên: Quân sự Tập san; Quân chính Tập san; Tạp chí Quân đội nhân dân; nay là Tạp chí QPTD.

Phát huy truyền thống “Luyện bút sắc, giữ lòng trong, tâm kiên định; rèn chữ trung, vững mục tiêu, chí sáng ngời”, hơn 70 năm qua, Tạp chí QPTD luôn bám sát tôn chỉ, mục đích, hoàn thành tốt nội dung tuyên truyền cương lĩnh, đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là lĩnh vực quân sự, quốc phòng phù hợp với tình hình thực tế đất nước; góp phần định hướng chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, trước hết là Quân đội và cán bộ trung, cao cấp trong hệ thống chính trị nước ta.

Tại hội nghị các đại biểu nhấn mạnh: Ban Biên tập cần luôn định hướng cho đội ngũ cộng tác viên, thuưcjj hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục Chủ nghĩa Mác – Lên Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối đổi mới của Đảng; các mô hình hiệu quả trong kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tập trung nghiên cứu, quán triệt cụ thể hóa và tuyên truyền tốt những nội dung cơ bản các chiến lược liên quan đến nhiệm vụ quân sự, quốc phòng mới ban hành, những chủ trương, định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và các tổng cục; tổng kết kinh nghiệm các mặt hoạt động công tác của Lực lượng vũ trang nhân dân, Quân đội nhân dân, các bộ, ban, ngành Trung ương, các Quân khu, Quân đoàn, Quân chủng, Binh chủng, Bộ đội Biên phòng. Tạp chí đặc biệt quan tâm đến nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng khu vực phòng thủ; kết hợp phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường quốc phòng, an ninh và đối ngoại; tăng cường đấu tranh, phòng, chống các âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, “dân sự hóa” quân đội, thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch…

Cần chú trọng đổi mới hình thức, nội dung giao diện của Tạp chí in,Tạp chí điện tử, với 3 phiên bản: Tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Trung Quốc, tên miền là: tapchiqptd.vn.

Qua hội nghị Ban Biên tập đã biểu dương đội ngũ cộng tác viên toàn quân , đặc biệt sự quan tâm của các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đều có những bài viết với chất lượng cao đăng trên các ấn phẩm của Tạp chí QPTD. Tính từ đầu năm 2019 đến nay, Tạp chí đã đăng 14 bài phản ánh các mặt hoạt động công tác của các cơ quan, đơn vị, địa phương thuộc LLVT Quân khu 9.

Tại hội nghị, có trên 20 ý kiến đóng góp chân tình, thẳng thắn của các đại biểu. Đây thực sự là những ý kiến bổ ích, thiết thực để Ban Biên tập Tạp chí QPTD nghiên cứu, tiếp thu; góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng Tạp chí, phục vụ bạn đọc tốt hơn trong thời gian tới. /.

Tin, ảnh: Quang Đức