Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự Lễ tuyên dương người có uy tín, nhân sĩ trí thức,
doanh nhân tiêu biểu đồng bào dân tộc thiểu số năm 2017. Ảnh: TL

Theo đó, ông Đỗ Văn Chiến, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc làm Trưởng ban. 3 Phó Trưởng ban là các Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc gồm: Bà Hoàng Thị Hạnh (thường trực); ông Nông Quốc Tuấn; ông Lê Sơn Hải.

Ban Tổ chức có nhiệm vụ xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 trình Ban Chỉ đạo phê duyệt; tổ chức thực hiện Kế hoạt đã được phê duyệt.

Trưởng Ban Tổ chức có nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành hoạt động chung của Ban, các thành viên và các Tiểu ban.

Các thành viên và các Tiểu ban có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ được phân công; phối hợp hoàn thành tốt Kế hoạch tổ chức Đại hội.

Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của Ủy ban Dân tộc để chỉ đạo, điều hành công việc. Ban Tổ chức tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./.

Mạnh Hùng