Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: ĐP

Ngày 15/5, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Kết luận 29-KL/TW, ngày 25/8/2012 của Ban Bí thư (khóa XI) về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 11-CT/TW, ngày 28/12/1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng.

Qua 7 năm triển khai thực hiện Kết luận 29-KL/TW, nhận thức của cấp ủy các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về tầm quan trọng của việc đọc, khai thác và sử dụng thông tin, đặt mua báo, tạp chí của Đảng được nâng lên.

Cấp ủy đảng các cấp đã thường xuyên tuyên truyền, vận động đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đọc báo, tạp chí của Đảng; đưa tin, viết bài, góp ý kiến xây dựng báo, tạp chí Đảng… Nhiều cán bộ, đảng viên nhận thức báo Đảng là cơ quan ngôn luận, lý luận chính trị của Đảng, là tài liệu quan trọng trong sinh hoạt chi bộ, góp phần nâng cao trình độ lý luận chính trị; là kênh chính thống để tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phổ biến các kinh nghiệm trong đời sống, sản xuất, gương điển hình tiên tiến; cung cấp những kinh nghiệm vận dụng các kiến thức khoa học, kỹ thuật vào công tác, sản xuất, đời sống…

Số lượng báo, tạp chí hiện nay được đặt mua cơ bản đáp ứng được nhu cầu của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Số lượng đặt mua báo Nhân Dân, báo Thừa Thiên Huế và Tạp chí Cộng sản từ năm 2016 đến nay có chiều hướng tăng, giảm không đồng nhất theo từng thời điểm của năm: Năm 2016, số lượng đặt mua các báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh là 20.588 tờ, năm 2017: 21.230 tờ; đến năm 2018, số lượng đặt mua báo, tạp chí của Đảng có giảm nhẹ: 20.578 tờ. Tuy nhiên, nếu so với năm 2013 thì tổng số lượng báo, tạp chí của Đảng được đặt mua trên địa bàn Thừa Thiên Huế năm 2018 giảm hơn 5.500 tờ (26.316 tờ so với 20.518 tờ).

Nguyên nhân chủ yếu của của sự giảm sút đối với việc đặt mua báo, tạp chí của Đảng nêu trên là do xu hướng chuyển sang đọc báo online, đọc thông tin từ mạng xã hội, các trang điện tử; một số nơi chưa có sự quan tâm về kinh phí đặt báo. Ngoài ra, do quá trình thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII), một số tổ chức cơ sở đảng tiến hành sáp nhập, một số đơn vị giải thể.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung đánh giá những việc làm được, phân tích một số hạn chế và đề xuất giải pháp góp phần nâng cao tỷ lệ các tổ chức cơ sở đảng đặt mua và đọc báo, tạp chí của Đảng; thúc đẩy phong trào “Đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng”; hiệu quả của công tác phát hành báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Thanh Hà, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương và đánh giá cao sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động các cấp trong những năm qua cho việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh nhà.

Để việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc mua, đọc và làm theo báo, tạp chí của Đảng... phấn đấu trong thời gian đến, các chi, đảng bộ đều có báo, tạp chí của Đảng để đọc.

Bên cạnh đó, cần có những giải pháp góp phần đưa, báo, tạp chí của Đảng đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tăng cường phối hợp liên ngành trong kiểm tra việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, kịp thời nhắc nhở, phê bình đối với các đơn vị không nghiêm túc, biểu dương các đơn vị thực hiện tốt, đơn vị điển hình trong việc mua và đọc, báo, tạp chí của Đảng để tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng tại tỉnh Thừa Thiên Huế./.

Đắc Phương