Ngày 17/5, tại Hà Nội, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương tổ chức Hội nghị đánh giá 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Bùi Trường Giang; Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An, Lại Xuân Lâm dự Hội nghị.

3 năm qua, từ yêu cầu thực tiễn, căn cứ Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư Trung ương và các văn bản hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Đảng ủy Khối xác định 4 nội dung đột phá, bước đầu thu được nhiều kết quả. Đó là:

Xây dựng và thực hiện nghiêm túc các quy định, quy chế làm việc, xác định rõ trách nhiệm của từng cá nhân, nhất là người đứng đầu, trọng tâm vào việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu. Triển khai xây dựng và thực hiện đề án vị trí việc làm, trên cơ sở đó phát huy tốt trách nhiệm cá nhân trong thực thi công vụ. Thực hiện tốt quy định tiếp công dân, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo môi trường làm việc lành mạnh, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách, tác phong công tác, nhất là phong cách, tác phong gần dân, sát dân, lắng nghe, đối thoại với nhân dân; chống bệnh thành tích, hình thức được các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối chú trọng thực hiện thông qua việc giảm số văn bản chỉ đạo, giảm số lượng hội nghị, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo tổ chức chính trị - xã hội thông qua đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, phát huy được vai trò, chức năng của tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị. Qua đánh giá, xếp loại, 100% các tổ chức chính trị - xã hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, thể hiện rõ hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo của cấp ủy.

Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Khối gắn với thực hiện tốt Quy định số 101-QĐ/TW của Ban Bí thư Trung ương, Quy định số 55-CT/TW của Bộ Chính trị và Quy định số 08-QĐi/TW của Ban Chấp hành Trung ương, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII. Trong đó thực hiện nội dung nêu gương “nói đi đôi với làm”, nêu gương trong tự phê bình và phê bình, trong phát huy và thực hành dân chủ, trong thực hiện yêu cầu xây dựng Đảng về đạo đức đã góp phần làm lan tỏa trong cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng .

Tuy nhiên, thời gian qua, công tác tuyên truyền về mô hình hay, cách làm sáng tạo và gương tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được thường xuyên, mới chỉ tập trung vào dịp sơ kết, tổng kết, dịp kỷ niệm các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước. Việc nhân rộng mô hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa được phát huy, sơ kết, tổng kết mô hình còn chậm.

Việc cụ thể hóa nội dung chuyên đề hằng năm ở một số đảng ủy trực thuộc chưa thật sự sáng tạo; nội dung, phần việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chưa phong phú. Việc nêu gương của người đứng đầu ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa rõ, chưa tạo ra được sức lan tỏa sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

Việc kết hợp thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW với các quy định của Nhà nước đối với các cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng văn hóa công sở, đạo đức công vụ ở một số ít cấp ủy, cơ quan, đơn vị chưa được chặt chẽ.

Các đồng chí lãnh đạo trao Bằng khen cho các điển hình "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018" - Ảnh: Cẩm Linh.

Thời gian tới, Đảng bộ Khối tiếp tục triển khai việc học tập chuyên đề năm 2019 "Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; thực hiện hiệu quả 4 nội dung đột phá gắn với thực hiện Chỉ thị 05 và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII. Tiếp tục bổ sung, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức gắn với rà soát, bổ sung theo quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương. Thực hiện đẩy mạnh tuyên truyền kết quả việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Đảng bộ Khối.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Đỗ Ngọc An yêu cầu từng cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ Khối tiếp tục rà soát, xác định lại, lựa chọn đúng, trúng, phù hợp nội dung đột phá để tổ chức thực hiện. Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị ở tất cả các cấp theo hướng tăng cường tự kiểm tra, giám sát, tập trung ở chi bộ, nhất là tự giám sát của đảng viên trong thực hiện việc học tập và làm theo Bác. Sâu sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên, mở rộng dân chủ trong đối thoại, xử lý kịp thời điểm nóng phát sinh. Phát hiện và kịp thời biểu dương điển hình tiên tiến lấy cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực.

Tại Hội nghị, Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã tặng Bằng khen cho 46 tập thể và 34 cá nhân "có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2018". /.

Cẩm Linh