Ảnh minh hoạ (Nguồn: baoxaydung.com.vn)

Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ đã nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá", trong đó có bệnh lười học tập chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Quán triệt sâu sắc các quan điểm, đường lối của Đảng về công tác giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng. Trong những năm qua, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân được Thành uỷ và các cấp ủy Đảng quan tâm, có nhiều đổi mới về phương pháp, hình thức; chú trọng sinh hoạt chính trị tư tưởng, cập nhật kiến thức mới... góp phần nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận của nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của thành phố, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm.

Việc đổi mới hình thức tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng bằng hội nghị trực tuyến kết nối đến cơ sở 9/9 Đảng bộ xã, phường đã mang lại hiệu quả rõ nét.

Từ khi sáp nhập Trung tâm BDCT thành phố vào Ban Tuyên giáo Thành ủy đến nay, công tác giáo dục lý luận chính trị và nghiệp vụ công tác Đảng trở thành một mảng công tác quan trọng của Ban Tuyên giáo, việc chỉ đạo và thực hiện công tác này được đẩy mạnh hơn, hiệu quả hơn, đảm bảo sát thực với nhiệm vụ chính trị của thành phố, đáp ứng được yêu cầu đặt ra. 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Vĩnh Yên đã chủ động tham mưu giúp Thành ủy xây dựng Quy chế phối hợp giữa Ban Tuyên giáo Thành ủy với các phòng, ban, cơ quan, đơn vị trong việc tổ chức các lớp đào tạo - bồi dưỡng; Kiện toàn đội ngũ giảng viên kiêm chức của Thành ủy và tham mưu giúp Thành ủy ban hành Quy chế hoạt động của đội ngũ giảng viên kiêm chức tham gia giảng dạy.

Ban Tuyên giáo đã chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy phát huy tính chủ động của học viên như phương pháp giảng viên nêu vấn đề, học viên thảo luận; sử dụng các phương tiện thiết bị trợ giảng hiện đại vào quá trình giảng dạy. Cùng với việc tăng cường các biện pháp quản lý học viên trong quá trình học tập, Ban còn thường xuyên thông tin với các đảng bộ, chi bộ nơi cử học viên đi học về kết quả học tập, rèn luyện, số buổi vắng của học viên, để cơ sở nắm bắt được tình hình học tập của cán bộ, đảng viên, qua đó, giúp học viên nâng cao ý thức trách nhiệm trong học tập. Qua đó, chất lượng bồi dưỡng về cơ bản đáp ứng được yêu cầu đặt ra, những lớp có kiểm tra đánh giá (kết quả học tập đều đạt trên 80% khá, giỏi). Nội dung chương trình bồi dưỡng được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và yêu cầu của Thành ủy… Số lượng lớp mở năm 2018 là  25 lớp với 4.026 học viên.

Tuy nhiên, đối với thành phố, quá trình triển khai học tập, quán triệt, tuyên truyền, xây dựng chương trình (kế hoạch) hành động thực hiện văn kiện của Đảng tại cơ sở cũng còn bộc lộ một số hạn chế cần khắc phục, đó là: Còn có một số đơn vị cơ sở chưa chuẩn bị chu đáo điều kiện phục vụ học nghị quyết (thiếu tài liệu nghiên cứu, thiếu ma két hội nghị, dự thảo kế hoạch thực hiện còn chung chung...); vẫn còn đảng viên thiếu tự giác, tham gia học tập theo kiểu ghi tên cho có, không nắm chắc nội dung nghị quyết…; vẫn còn tình trạng xây dựng chương trình, kế hoạch hành động rồi nhưng chưa thường xuyên tổ chức tuyên truyền, phổ biến, đồng thời ít kiểm tra, theo dõi tiến độ thực hiện để có điều chỉnh, bổ sung kịp thời cho sát với diễn biến của tình hình thực tế...

Hơn nữa, việc sáp nhập Trung tâm BDCT thành phố vào Ban Tuyên giáo Thành ủy có một số khó khăn nhất định cho công tác đào tạo, bồi dưỡng như: tăng thêm chức năng, nhiệm vụ cho Ban Tuyên giáo mà số lượng biên chế của Ban Tuyên giáo sau khi sáp nhập vẫn giữ nguyên là 7 người; là rất thiếu, đã mất đi đội ngũ giảng viên chuyên trách, chỉ còn lại đội ngũ giảng viên kiêm chức. Kinh phí đào tạo, bồi dưỡng do Văn phòng cấp ủy chịu trách nhiệm, vì vậy công tác phối hợp tổ chức mở lớp chưa chủ động…

Từ thực tiễn quá trình tổ chức thực hiện, có thể rút ra một số kinh nghiệm như sau: 

Một là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, quan điểm của Đảng. Mặt khác, khi thực hiện phải biết lựa chọn nội dung, xây dựng chương trình với hình thức và phương pháp phù hợp nhằm đạt hiệu quả cao trong hoạt động thực tiễn.

Hai là, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng phải phục vụ nhiệm vụ chính trị, bám sát nhiệm vụ chính trị để triển khai các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần cách mạng của cán bộ, đảng viên nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong từng giai đoạn. Nội dung, chương trình phải đa dạng, phong phú, phù hợp với yêu cầu của nhiệm vụ cách mạng và yêu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, đảng viên, cán bộ trong HTCT ở cơ sở trong từng giai đoạn nhất định.

Ba là, phải tạo sự thống nhất trong cấp ủy, chi bộ, đảng bộ cơ sở, sự đồng thuận trong nhân dân, từ nhận thức đúng đắn sẽ trở thành hành động của cả hệ thống chính trị. Muốn đạt được yêu cầu đó, cần bắt đầu từ việc đổi mới công tác quán triệt, học tập nghị quyết của Đảng, các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy, chính quyền địa phương; làm cho nghị quyết đi vào cuộc sống, để các tổ chức và cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, nhân dân cùng vào cuộc triển khai, thực hiện.

Bốn là, phát huy tinh thần tích cực, chủ động, sáng tạo của Ban Tuyên giáo Thành ủy trong vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Đảng ta về công tác giáo dục LLCT; thường xuyên cải tiến, đổi mới nội dung, chương trình, hình thức, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng phù hợp với đối tượng và yêu cầu thực tiễn của địa phương, đơn vị.

Năm là, sự đoàn kết nhất trí, trách nhiệm cao trong công việc của cán bộ Ban Tuyên giáo, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên thành phố là nhân tố đặc biệt quan trọng, quyết định chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, đảng viên ở cơ sở.

Tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo của tập thể cán bộ Ban Tuyên giáo, của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, giảng viên kiêm chức thành phố theo hướng chuẩn hóa và chuyên nghiệp, có phẩm chất đạo đức và năng lực công tác nhất là năng lực sư phạm và chuyên môn, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân định rõ trách nhiệm đối với từng chức danh, tạo mọi điều kiện tốt nhất để cử cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ LLCT và chuyên môn nghiệp vụ, mỗi cán bộ nhận thức vị trí, vai trò của mình để đề cao tinh thần trách nhiệm, yêu nghề và có tinh thần nhiệt huyết với nghề để cố gắng vươn lên là yếu tố quan trọng, quyết định chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Có thể khẳng định, việc đổi mới nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên đã phát huy hiệu quả, Nghị quyết của Đảng thực sự đi vào cuộc sống.

Đ.H