Thực hiện Quy định số 164-QĐ/TW, ngày 01/02/2013 của Bộ Chính trị, khóa XI về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, ngày 28/5/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc tổ chức Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ đối tượng 3 cho các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các sở, ban, ngành, đoàn thể, huyện, thành ủy. Dự Hội nghị có đồng chí Trần Văn Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Trì, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành đảng bộ tỉnh.

Toàn cảnh Hội nghị bồi dưỡng cập nhật kiến thức (Ảnh: Hồng Yến)

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Trần Văn Vinh khẳng định: Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của công tác cán bộ, là yêu cầu khách quan đặt ra trong việc xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp. Bồi dưỡng, cập nhật kiến thức theo tinh thần Quy định số 164 của Bộ Chính trị là nhằm bổ sung, cung cấp những thông tin mới, đồng thời nâng cao nhận thức, trình độ về lý luận, kỹ năng nghiệp vụ cũng như phẩm chất, đạo đức lối sống cho cán bộ, đảng viên. Vì vậy, việc học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị có vai trò rất quan trọng để mỗi cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt các nhiệm vụ trên cương vị được giao.

Được biết, nhận thức rõ ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của việc bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, những năm qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Vĩnh Phúc luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Căn cứ tình hình thực tế, hàng năm Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, Trường chính trị tỉnh tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng đối tượng 3, đối tượng 4 theo quy định. Qua các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức trình độ lý luận chính trị và năng lực chuyên môn của cán bộ, quản lý được nâng lên, các đồng chí đã vận dụng tốt kiến thức đã học vào công việc cụ thể của từng địa phương, đơn vị, góp phần giải quyết kịp thời và có hiệu quả những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn.

                                                                                              

 

Hồng Sáng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Vĩnh Phúc ​