Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc có gần 20 nghìn cơ sở hoạt động trong lĩnh vực ngành nghề nông thôn với tổng số lao động tham gia là 54.339 người. Thu nhập bình quân đạt từ 4,5-5 triệu đồng/người/tháng, những lao động có tay nghề cao có thu nhập từ 8-10 triệu đồng/người/tháng. Lĩnh vực ngành nghề nông thôn đã góp phần tích cực thực hiện tái cơ cấu trong lĩnh vực nông nghiệp-nông thôn, giải quyết việc làm và nâng cao thu nhập cho người lao động, đóng góp không nhỏ cho giá trị sản xuất của các địa phương nhất là các địa phương có làng nghề phát triển.

Những năm qua, Vĩnh Phúc đã phong tặng danh hiệu cho 25 làng nghề đạt tiêu chí theo quy định, 17 nghệ nhân cấp tỉnh và 129 thợ giỏi cấp tỉnh. Năm 2017, trên cơ sở báo cáo của Hội đồng xét công nhận làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi, UBND tỉnh ban hành Quyết định 3496/QĐ-UBND “Công nhận và tặng danh hiệu làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017”. Theo đó, công nhận và tặng danh hiệu cho 02 làng nghề, 6 nghệ nhân và 41 thợ giỏi cấp tỉnh.

M.P