Tăng cường kiểm soát bệnh tật, chăm sóc sức khỏe ở địa bàn Vĩnh Phúc (Ảnh: P.V)

Theo đó, Trung tâm thành lập trên cơ sở hợp nhất các Trung tâm thuộc lĩnh vực y tế dự phòng tuyến tỉnh, bao gồm: Trung tâm Y tế dự phòng; Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS; Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và Môi trường; Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản; Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe; Trung tâm Phòng, chống các bệnh xã hội.

Trung tâm có chức năng tham mưu và tổ chức thực hiện các hoạt động chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm; bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác động của các yếu tố nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe; quản lý sức khỏe cộng đồng; khám phát hiện, điều trị dự phòng và các dịch vụ y tế khác phù hợp với lĩnh vực chuyên môn trên địa bàn; có 1 Giám đốc và không quá 3 Phó Giám đốc. Các phòng chức năng: Phòng Tổ chức - Hành chính; Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; Phòng Tài chính - Kế toán. Các khoa chuyên môn: Thực hiện theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017 của Bộ Y tế.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký./.

HNV