Ảnh minh họa (Nguồn: B.P)

Xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, năm 2017, UBND huyện Lập Thạch ban hành nhiều kế hoạch về cải cách hành chính, tích cực tuyên truyền cải cách hành chính; đôn đốc cán bộ chủ động nâng cao trình độ, tiếp cận ứng dụng thành thục công nghệ thông tin trong công tác xử lý hồ sơ. Các thủ tục được theo dõi trực tiếp trên phần mềm một cửa, một cửa liên thông...

Theo đó, tổng số hồ sơ toàn huyện đã tiếp nhận trong năm 2017 là 65.040 hồ sơ, trong đó thuộc thẩm quyền cấp huyện là 1955 hồ sơ, thuộc thẩm quyền giải quyết cấp xã 63.085 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết của hai cấp đúng và trước hạn đạt hơn 99%.

N.Y