Tập trung nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ (Ảnh: V.P)

Thực tế, Đề án số 01-ĐA/TU ngày 30/11/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2016-2021 và các NQ số 22, NQ số 31 của HĐND tỉnh là những chính sách riêng có của tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định quyết tâm cải cách mạnh mẽ của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cấp, các ngành trong việc sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan Đảng, đoàn thể, cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, tinh giản biên chế, đồng thời từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) trong hệ thống chính trị của tỉnh từ đó nâng cao hiệu lực, hiệu quả của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, trong năm 2017, thị xã Phúc Yên đã tập trung quyết liệt chỉ đạo các đơn vị thống nhất nhận thức và thực hiện có hiệu quả chủ trương về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ CBCCVC của thị xã, Ban chỉ đạo thực hiện đề án và UBND thị xã đã ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện. Bên cạnh việc ban hành văn bản chỉ đạo triển khai Thị ủy giao UBND thị xã là cơ quan thường trực giúp Thị ủy đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra việc triển khai thực hiện của các đơn vị trong toàn thị xã.

Những kết quả ban đầu từ việc triển khai Đề án 01

Báo cáo của Thị ủy Phúc Yên nêu rõ, công tác tuyên truyền, quán triệt các Đề án của Tỉnh ủy về tổ chức bộ máy, cán bộ được Thị ủy, UBND, HĐND, MTTQ thị xã và đơn vị thực hiện nghiêm túc, bằng nhiều hình thức khác nhau như: Ban tuyên giáo Thị uỷ tham mưu soạn thảo đề cương tuyên truyền Đề án 01 riêng có nội dung liên quan đến thị xã Phúc Yên, tuyên truyền qua  hội nghị, tọa đàm, phổ biến tại các cuộc họp chi bộ, cơ quan... Các cơ quan thông tin truyền thông như: Bản tin thị xã, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao, Cổng thông tin điện tử thị xã đã xây dựng những chuyên đề tuyên truyền về chủ trương lớn của Tỉnh trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CB,CC,VC. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các văn bản của Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, nâng cao chất lượng đội ngũ CBCCVC của tỉnh như: Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 108/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ Về chính sách tinh giản biên chế; các Nghị định của Chính phủ về đổi mới hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập; về cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã; về quản lý biên chế công chức; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức; về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện; Đề án số 01-ĐA/TU, các NQ số 22, NQ số 31của HĐND tỉnh và các văn bản có liên quan. Tại các Hội nghị, họp giao ban, thị xã đã chỉ đạo và yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện các nội dung theo Đề án đảm bảo hiệu quả, chất lượng.

Cũng theo Thị ủy Phúc Yên, đến nay, thị xã đã thực hiện xong việc sáp nhập, giải thể, chuyển chức năng, nhiệm vụ của 12 phòng, ban, đơn vị thuộc Thị uỷ, UBND thị xã. Các phòng, ban, đơn vị đã đi vào hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Toàn thị xã đã giảm được 5 đầu mối. Về tinh giản theo Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND của tỉnh là 33 người. Về tinh giản người hoạt động không chuyên trách toàn thị xã giảm 169 cán bộ cấp xã phường, giảm: 1.039 cán bộ thôn, tổ dân phố.

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế đang từng bước giải quyết tình trạng cồng kềnh, hoạt động kém hiệu quả của bộ máy quản lý trong hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả tích cực, quá trình triển khai thực hiện Đề án 01 vẫn còn một số khó khăn như còn có tình trạng thiếu kiên quyết, nể nang, ngại va chạm, muốn giữ ổn định ở một số địa phương đơn vị khi thực hiện sắp xếp. Việc sáp nhập các đơn vị sự nghiệp vào các phòng, ban chuyên môn cũng phát sinh bất cập về chính sách giữa công chức và viên chức.

Giải pháp để tiếp tục triển khai Đề án 01 hiệu quả

Để tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện Đề án 01-ĐA/TU của Ban thường vụ Tỉnh uỷ, Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH TW khoá XII với nhiệm vụ tham mưu về công tác tuyên truyền Ban tuyên giáo Thị uỷ Phúc Yên đề xuất một số giải pháp bao gồm:

Một là, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất và đồng thuận của lãnh đạo, cán bộ trên địa bàn thị xã trong việc thực hiện Đề án 01 của Tỉnh ủy cũng như Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND và Nghị quyết 31/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Tập trung tổ chức học tập quán triệt tuyên truyền triển khai thực hiện các Nghị quyết TW6 khoá XII.

Hai là, tuyên truyền việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức, việc rèn luyện đội ngũ cán bộ đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị trung ương 4 khoá XII và Chỉ thị 05 của Bộ chính trị.

Ba là, tham mưu tăng cường kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền triển khai thực hiện Đề án, tập trung vào những đơn vị có những khó khăn vướng mắc sau thực hiện để tham mưu biện pháp tháo gỡ.

Bốn là, tuyên truyền các nhiệm vụ tiếp theo để triển khai thực hiện một số nội dung còn lại trong đề án theo hướng dẫn của Tỉnh như: Việc nhất thể hóa một số chức danh, chuyển nhiệm vụ nhân viên y tế học đường về trạm y tế xã phường.

HA.NV