Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Trên lĩnh vực trồng trọt, theo số liệu sơ bộ, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo trồng được 57.464 ha cây hàng năm, giảm 1,9% so với cùng kỳ 2017. Trong tổng số, diện tích lúa là 31.005 ha, giảm 1,01% so với cùng kỳ; ngô đạt 12.541 ha, giảm 3,42%; cây có hạt chứa dầu đạt 3.046 ha, giảm 8,21%; rau các loại đạt 6.892 ha, giảm 3,51% ...

Dự kiến, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu vụ đông xuân như: lúa đạt 62,87 tạ/ha, tăng 3,07%, sản lượng đạt 194.931 tấn, tăng 2,02% so với cùng kỳ; ngô đạt 45,10 tạ/ha, tăng 1,67%, sản lượng đạt 56.557 tấn, giảm 1,82%; khoai lang đạt 106,43 tạ/ha, tăng 2,36%, sản lượng đạt 21.779 tấn, tăng 12,25%; rau các loại đạt 217,66 tạ/ha, tăng 0,07%, sản lượng đạt 150.014 tấn giảm 3,44% so với cùng kỳ...

Về chăn nuôi, tình hình chăn nuôi 6 tháng đầu năm được duy trì ổn định. Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ cho chăn nuôi được thực hiện hiệu quả. Giá thức ăn chăn nuôi ổn định, giá các loại sản phẩm chăn nuôi hiện đang ở mức khá cao tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển.

Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 1/4/2018 trên địa bàn tỉnh có 18.987 con trâu, giảm 3,84% so với cùng thời điểm năm trước; 116.763 con bò, tăng 3,20%; 618.732 con lợn, giảm 8,52%; 10.063 nghìn con gia cầm, tăng 6,61% (trong đó, gà 8.743 nghìn con tăng 8,02%).

Đàn gia cầm tăng là do giá các loại sản phẩm gia cầm tương đối ổn định ở mức khá cao trong thời gian dài, người chăn nuôi có lãi đã đầu tư tăng quy mô đàn; một số hộ chuyển từ chăn nuôi lợn sang chăn nuôi gà cũng là nguyên nhân đàn gia cầm tăng khá mạnh so với cùng kỳ.

Bên cạnh những mặt thuận lợi thì chăn nuôi lợn hiện nay vẫn còn gặp khó khăn, mặc dù thời gian gần đây giá lợn hơi đã tăng lên khá mạnh nhưng không ổn định nên người dân chưa thực sự yên tâm đầu tư tăng quy mô đàn.

Dự kiến 6 tháng đầu năm, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 45.877 tấn, giảm 0,51% so với cùng kỳ; thịt trâu hơi đạt 767 tấn, tăng 4,56%; bò hơi 2.883 tấn, tăng 3,10%; gà 15.229 tấn, tăng 9,50%; trứng gà đạt 196.377 ngàn quả, tăng 13,66%; sữa bò tươi đạt 12.382 tấn, tăng 18,61% so với cùng kỳ.

Trên lĩnh vực lâm nghiệp, dự kiến 6 tháng đầu năm toàn tỉnh trồng mới 399 ha rừng tập trung đạt 61,42% kế hoạch năm và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản xuất.

Về tình hình sản xuất thuỷ sản, nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ổn định, không có dịch bệnh lớn xảy ra. Bên cạnh việc bà con tích cực đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, thì việc đưa các giống cá có năng suất, chất lượng như: Rô phi đơn tính, chép lai vào sản xuất ngày càng nhiều đã từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường, làm tăng sản lượng nuôi trồng thủy sản so với cùng kỳ, đem lại hiệu quả kinh tế cao.

Ước diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 5.317,9 ha, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích nuôi cá 5.316,5ha (chiếm 99,97% diện tích); diện tích nuôi trồng thủy sản khác 1,4 ha. Tổng sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm ước đạt 10.042 tấn, tăng 3,88% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 932 tấn, tăng 4,43%; sản lượng nuôi trồng đạt 9.110 tấn, tăng 3,82% so với cùng kỳ./.

BT