Đó là một trong những yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Phúc nhằm triển khai Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ.

Ảnh minh họa (Ảnh: KD)

Thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 11/10/2019 của Thủ tướng Chính phủ về các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng và phát triển bền vững Vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, đồng thời nhằm tạo điều kiện thuận lợi để vùng Kinh tế trọng điểm Bắc Bộ phát huy tiềm năng, lợi thế, phát triển bứt phá và bền vững, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố tiếp tục nỗ lực, chủ động thực hiện tốt Kế hoạch số 1966/KH-UBND ngày 27/3/2017 của UBND tỉnh về kế hoạch thực hiện điều phối phát triển Vùng Kinh tế trọng điểm phía Bắc giai đoạn 2017-2020.

Trong đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thực hiện quyết liệt, hiệu quả, thực chất hơn nhiệm vụ cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng trong tất cả các ngành, lĩnh vực theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và năng lực cạnh tranh. Tập trung phát triển các ngành có lợi thế so sánh, ứng dụng công nghệ hiện đại, tạo ra giá trị gia tăng cao; chú trọng phát triển các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, công nghệ thông tin. Huy động và sử dụng có hiệu quả hơn các nguồn lực để phát triển hạ tầng kinh tế xã hội, phát triển nguồn nhân lực, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường. Tăng cường thu hút, kêu gọi đầu tư theo các hình thức đối tác công-tư.

Bên cạnh đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu, đề xuất UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành thực hiện tốt hoạt động điều phối liên kết giữa các tỉnh, thành phố trong vùng. Kịp thời đề xuất những cơ chế, chính sách phù hợp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Đẩy mạnh thu hút FDI có chọn lọc; đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng cần tập trung vào các ngành, lĩnh vực có lợi thế; hướng vào các đối tác có tiềm năng, nhất là các nước phát triển. Đồng thời tiếp tục mở rộng mô hình đầu tư cho các đối tác đã đầu tư nhiều vào tỉnh với yêu cầu chất lượng cao, công nghệ tiên tiến.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn rà soát định hướng, kế hoạch cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phát triển sản xuất nông lâm thủy sản theo hướng thâm canh cao, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, tập trung vào các cây trồng vật nuôi có thế mạnh gắn với công nghiệp chế biến. Tăng cường hướng dẫn, giới thiệu để đẩy mạnh hoạt động liên kết giữa người sản xuất nông nghiệp với doanh nghiệp phân phối, chế biến.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND các huyện, thành phố xây dựng Chương trình Xúc tiến Thương mại hàng năm. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ phát triển sản phẩm, ứng dụng công nghệ thông tin, thương mại điện tử; hỗ trợ mở rộng thị trường tiêu thụ và xuất khẩu các sản phẩm chủ lực của địa phương./.

BT