Ảnh minh họa (Ảnh: MP)

Thực hiện văn bản số 9329/VPCP-KSTT ngày 12/10/2019 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện xây dựng Cổng dịch vụ công quốc gia, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị Văn phòng UBND tỉnh tập trung rà soát, chuẩn hóa dữ liệu thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên địa bàn tỉnh trong cơ sở dữ liệu quốc gia, đảm bảo tính chính xác, đầy đủ theo quyết định công bố, văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực thi hành và các yêu cầu mới về nâng cấp phục vụ vận hành của Cổng dịch vụ công Quốc gia, hoàn thành trước ngày 15/11/2019.

Trường hợp phát hiện dữ liệu thủ tục hành chính Bộ, ngành đã công bố, công khai chưa đầy đủ, chính xác theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời tham mưu UBND tỉnh thông báo cho Bộ, ngành và Văn phòng Chính phủ để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện Cơ sở dữ liệu Quốc gia theo đúng quy định.

UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin và Truyền thông triển khai các biện pháp kỹ thuật để kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh với Cổng dịch vụ công Quốc gia theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông.

Sở Kế hoạch và Đầu tư chuẩn bị các điều kiện để tổ chức triển khai tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Hệ thống thông tin tiếp nhận; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp khi Cổng dịch vụ công Quốc gia được đưa vào vận hành theo hướng dẫn của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, chủ động phối hợp với Văn phòng Chính phủ để tích hợp với Hệ thống thông tin tiếp nhận; xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo thực hiện thống nhất, thông suốt, hiệu quả, hoàn thành trước ngày 15/11/2019,.../.

BT