Đoàn công tác tham quan và kiểm tra mô hình chuỗi cung ứng
thực phẩm an toàn tại huyện Đông Sơn. Ảnh: TTXVN

Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020”, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa, đến nay nhận thức và ý thức trách nhiệm về đảm bảo an toàn thực phẩm của cán bộ, đảng viên, người quản lý, người sản xuất, kinh doanh và người tiêu dùng ở huyện Đông Sơn đã được nâng  lên rõ rệt. Các mô hình sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn được huyện tăng cường đầu tư. Công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện đã phát huy hiệu quả. Năm 2018, huyện Đông Sơn phấn đấu 15/15 xã, thị trấn đạt tiêu chí xã an toàn thực phẩm. 

Thời gian qua, UBND huyện Đông Sơn đã tổ chức nhiều hội nghị tập huấn công tác đảm bảo an toàn thực phẩm; phối hợp với Chi cục Vệ sinh an toàn thực phẩm và Văn phòng điều phối vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm cho các hộ sản xuất, kinh doanh. Huyện cũng thành lập các tổ giám sát cộng đồng tại thôn và tổ giám sát chợ an toàn thực phẩm. 

Trong năm 2017 và quý 1 năm 2018, huyện đã tổ chức kiểm tra tại 787 lượt cơ sở kinh doanh, chế biến thực phẩm, nhắc nhở 64 cơ sở và xử phạt 16 cơ sở vi phạm... Đến nay, huyện xây dựng được 15 mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, chợ an toàn, mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, mô hình bếp tập thể an toàn và mô hình xã an toàn thực phẩm. 

Tuy nhiên, tại Đông Sơn, việc xây dựng và phát triển chuỗi cung ứng thực phẩm còn chậm; sản lượng, chủng loại thực phẩm an toàn, sản xuất tập trung với quy mô lớn còn ít. Công tác quản lý sản xuất, kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ, thủ công, thực phẩm tươi sống còn hạn chế. Việc triển khai xây dựng mô hình lò giết mổ tập trung trên địa bàn huyện chưa được thực hiện. Công tác kiểm tra, giám sát về an toàn thực phẩm có lúc, có nơi còn thụ động; việc xử lý vi phạm có lúc, có nơi chưa kiên quyết. Hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng thôn và việc chứng nhận chất lượng, truy  xuất nguồn gốc thực phẩm ở các xã chưa được hỗ trợ kinh phí, hoạt động hiệu quả chưa cao. 

Tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Đình Xứng cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Văn phòng Điều phối về vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xây dựng mô hình cơ sở giết mổ bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm phù hợp với điều kiện thực tế ở các địa phương; hỗ trợ kinh phí cho hoạt động của các tổ giám sát cộng đồng, mô hình bếp ăn tập thể...;xây dựng Đông Sơn thành huyện điểm về bảo đảm an toàn thực phẩm./. 

Hoa Mai/TTXVN