Ngày 21/5, tại thành phố Sơn La, Tỉnh ủy Sơn La tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

Thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị 3 năm qua, Ban Thường vụ tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nghiêm túc việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đưa việc học và làm theo Bác trở thành nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của tổ chức Đảng, nhiệm vụ của mỗi đảng viên, công chức, viên chức ở các địa phương, đơn vị. Tại các địa phương, đơn vị ở Sơn La đã xuất hiện những tấm gương người tốt, việc tốt; các mô hình, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực thi công vụ, nhiệm vụ được giao, góp phần tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Hoàng Văn Chất trao Bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.
Ảnh: Nguyễn Cường - TTXVN

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ và Quy định số 101-QĐ/TW "Về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp". Từ đó tạo chuyển biến rõ rệt về vai trò, phong cách của người đứng đầu các cấp ủy; trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính; trong đổi mới lề lối, phong cách làm việc của hệ thống các cơ quan, chính quyền nhằm thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng của chính quyền kiến tạo, liêm chính, hành động và phục vụ. Việc nêu gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của cơ quan, đơn vị có chuyển biến tích cực rõ nét… 

Ban Thường vụ tỉnh ủy xác định những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tập trung giải quyết dứt điểm; xác định 5 nội dung tập trung chỉ đạo, như: Thực hiện nghiêm quy định về trách nhiệm và xem xét trách nhiệm của người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính trong Đảng; tăng cường kỷ cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh triển khai nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, GAP, xây dựng chuỗi giá trị trên một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh…

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích đạt được việc quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, chuyên đề hàng năm có nơi, có việc ở Sơn La còn hình thức, chưa có nhiều cách làm sáng tạo, hiệu quả; tổ chức sinh hoạt chuyên đề của một số chi bộ còn lúng túng, hiệu quả chưa cao; việc xây dựng nội dung cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cá nhân của nhiều cán bộ, đảng viên còn chung chung…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Chất biểu dương những thành tích đã đạt được của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Đồng chí yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm túc khắc phục ngay những hạn chế, khuyết điểm, thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, một số nhiệm vụ trọng tâm để việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp; tạo chuyển biến trong mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ.

Tại Hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La đã tặng Bằng khen cho 24 tập thể, UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 34 tập thể, 32 cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

Hồng Nhung (th)