Việc đẩy mạnh tuyên truyền nhằm thông tin đa chiều về kết quả và những khó khăn, vướng mắc, hạn chế, bất cập… trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, tạo sự đồng thuận trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lan tỏa những cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tổ chức xây dựng Đảng; biểu dương những cán bộ, đảng viên gương mẫu và xây dựng hình ảnh tích cực của người cán bộ làm công tác Đảng ở các cấp để đảng viên và quần chúng noi theo.

Phát huy vai trò của các cơ quan báo chí, cán bộ, đảng viên và nhân dân góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

 

Giải Búa Liềm vàng lần thứ II nhận được hàng nghìn tác phẩm báo chí
có chất lượng về công tác xây dựng Đảng. Ảnh: HM.

Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác tổ chức xây dựng Đảng nhằm cổ vũ toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ra sức thi đua thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương Đảng về xây dựng, chỉnh đốn Đảng ngày càng đi vào thực chất, cụ thể, thiết thực và đạt hiệu quả cao.

Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu việc thông tin tuyên truyền phải bám sát nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ, trọng tâm là 8 nhiệm vụ trong năm 2018; vừa đáp ứng yêu cầu thường xuyên, cơ bản, lâu dài, vừa đáp ứng nhiệm vụ đột xuất, trước mắt. Nâng cao chất lượng tuyên truyền về tổ chức xây dựng Đảng trên báo chí theo hướng kết hợp giữa “xây” và “chống”, trong đó lấy “xây” là cơ bản, chiến lược, lâu dài; lấy “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”. Định hướng thông tin, dư luận vào những vấn đề mới liên quan công tác tổ chức xây dựng Đảng, được dư luận quan tâm; chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, chạy chức, chạy quyền. Bên cạnh việc tuyên truyền cách làm hay, sáng tạo, cần phản ánh những mặt hạn chế, yếu kém để rút kinh nghiệm, chấn chỉnh.

Ban Tổ chức Trung ương cũng nêu rõ, hình thức tuyên truyền gồm: Thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức cuộc thi sáng tác hoặc giải báo chí ở các địa phương viết về chủ đề công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, trước tiên tổ chức tại địa phương, qua đó lựa chọn những tác phẩm có chất lượng tốt gửi tham dự Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ III – năm 2018./.

TH