Một góc thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. (Ảnh: chinhphu.vn)

Cụ thể, đợt 1, từ tháng 11/2019 đến Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh (dự kiến tháng 10/2020). Trong đó tập trung tuyên truyền về sự ra đời và trưởng thành của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đảng bộ tỉnh Bình Định và đảng bộ các cấp qua các kỳ đại hội. Việc tổ chức đại hội điểm, nhất là kinh nghiệm chỉ đạo và tổ chức đại hội điểm tiến tới tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp. Việc tổ chức lấy ý kiến góp ý nội dung các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn được nêu trong các dự thảo văn kiện Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng.

Việc đóng góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh vào dự thảo văn kiện đại hội đảng bộ các cấp, nhất là Đại hội XX Đảng bộ tỉnh và Đại hội XIII của Đảng. Tầm quan trọng của Đại hội XX Đảng bộ tỉnh đối với việc thực hiện mục tiêu xây dựng tỉnh Bình Định phát triển nhanh và bền vững trong vùng kinh tế trọng điểm miền trung. Kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020, nghị quyết Đại hội XII của Đảng, nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ…

Các phong trào thi đua yêu nước, những công trình chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị của đất nước, của ngành, địa phương và đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng; những nhân tố mới, điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực, nhất là trong việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Đợt 2, từ Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đến Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tập trung tuyên truyền về diễn biến, nội dung, kết quả, Nghị quyết Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Phản ánh tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên và nhân dân trong tỉnh, người Bình Định ở ngoài tỉnh đối với đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh; các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XX Đảng bộ tỉnh. Nội dung các dự thảo văn kiện và việc đóng góp ý kiến của Đại hội XX Đảng bộ tỉnh vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng; công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội và không khí, tinh thần hướng về Đại hội XIII của Đảng trên địa bàn tỉnh; …

Đặc biệt, trong thời gian diễn ra Đại hội XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền về tầm vóc, ý nghĩa Đại hội XIII của Đảng; trách nhiệm của các đại biểu dự Đại hội; các hoạt động của Đại hội; văn kiện, tham luận trình Đại hội; các quyết định của Đại hội; kết quả bầu cử Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Đợt 3, ngay sau Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tập trung tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công Đại hội XIII, thông báo nhanh kết quả Đại hội, Nghị quyết của Đại hội, việc tổ chức quán triệt và học tập Nghị quyết Đại hội, các phong trào thi đua yêu nước, các chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội; dư luận tích cực của nhân dân quốc tế về kết quả Đại hội.

Bên cạnh các nội dung theo 3 đợt cao điểm trên, Tỉnh ủy Bình Định yêu cầu trong quá trình diễn ra đại hội đảng bộ các cấp, các cấp ủy đảng, địa phương, đơn vị trên địa bàn chú trọng đấu tranh, phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, thù địch; chống âm mưu “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch và các phần tử cơ hội chính trị lợi dụng việc góp ý vào dự thảo các văn kiện đại hội để xuyên tạc, phủ nhận Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, Hiến pháp, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công tác nhân sự đại hội; phê phán tư tưởng bè phái, cục bộ, lợi ích nhóm,…

Thanh Mai