Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng;
ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu  hiện
 "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ  do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức, ngày 16/12/2016.
 (Ảnh: HH)

Mục đích của Chương trình nhằm tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết để cán bộ, đảng viên trong Ban nhận thức sâu sắc về tình hình, nguyên nhân; nhận diện đúng những biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Nắm vững, cụ thể hóa mục tiêu, quan điểm, nhóm nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết phù hợp với nhiệm vụ chính trị của Ban để triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả, góp phần tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Từng vụ, đơn vị, cấp ủy, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức nhận thức sâu sắc về trách nhiệm của mình theo chức trách được giao và tự giác, gương mẫu thực hiện Nghị quyết.

Trên cơ sở Chương trình hành động của Ban, các vụ, đơn vị đề ra các nội dung, giải pháp thích hợp, xác định rõ công việc cần thực hiện; phân công, giao trách nhiệm cụ thể cho từng bộ phận, từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; định rõ thời gian hoàn thành, làm cơ sở kiểm tra giám sát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết.

Triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực công tác tuyên giáo, trong đó trọng tâm là nâng cao chất lượng tham mưu, chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật, tập trung xử lý dứt điểm một số vấn đề nổi cộm ở một số vụ, đơn vị; đề cao tinh thần trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, của cán bộ lãnh đạo, quản lý; đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương trong sạch vững mạnh, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược trên lĩnh vực chính trị, tư tưởng và đạo đức của Đảng. 

8 nội dung thực hiện Nghị quyết

1. Hướng dẫn việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

2. Biên soạn 03 tài liệu học tập Nghị quyết dùng cho cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên ở cơ sở và đoàn viên, hội viên các đoàn thể chính trị xã hội, các tầng lớp nhân dân.

3. Ban hành Kế hoạch và trực tiếp tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) của Đảng cho các đối tượng là lãnh đạo, quản lý các cơ quan báo chí, xuất bản; lãnh đạo Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật và đại diện đội ngũ trí thức; lãnh đạo Liên hiệp các hội văn học, nghệ thuật và đại diện văn nghệ sĩ được tổ chức tại 03 khu vực trong cả nước: Thành phố Hà Nội, Thành phố Đà Nẵng và Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Ban hành hướng dẫn tuyên truyền giúp các cấp ủy, tổ chức Đảng chỉ đạo và tổ chức việc tuyên truyền các nghị quyết, kết luận của Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong đội ngũ báo cáo viên các cấp bằng các hình thức phù hợp, thiết thực, hiệu quả. Chú trọng tuyên truyền, nhân rộng những mô hình mới, kinh nghiệm hay trên các lĩnh vực xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Gắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.

5. Xây dựng các phương án, biện pháp cụ thể, sát với tình hình thực tế để đấu tranh, phản bác có hiệu quả đối với các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, phần tử cơ hội và bất mãn chính trị chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

6. Phối hợp với Hội đồng Lý luận Trung ương đẩy mạnh công tác tổng kết thực tiễn, nghiên cứu lý luận; khuyến khích phát triển tư duy lý luận phù hợp với đường lối đổi mới của Đảng. Xây dựng đề án về tổ chức diễn đàn để trao đổi, đối thoại với những tổ chức, cá nhân có nhận thức, quan điểm còn khác nhau liên quan đến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

7. Hướng dẫn Ban Tuyên giáo các cấp chủ động nắm bắt diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên để tham mưu cấp ủy có chủ trương, giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Tuyên truyền, giáo dục, rèn luyện phong cách làm việc khoa học, cụ thể, sâu sát cơ sở đối với đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp. Xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ trong các mối quan hệ của cán bộ, đảng viên với nhân dân. Thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.

8. Xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về những nội dung liên quan đến công tác tuyên giáo. Thực hiện hằng năm và cả nhiệm kỳ.

Nội dung triển khai thực hiện Nghị quyết tại cơ quan Ban Tuyên giáo Trung ương

1. Tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết. Lãnh đạo Ban phối hợp với Đảng ủy cơ quan tổ chức Hội nghị phổ biến, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết và kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đến toàn bộ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong Ban. Cán bộ, đảng viên tham gia Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết viết bài thu hoạch cá nhân theo quy định.

2. Những nhiệm vụ thực hiện ngay và thường xuyên

Tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình: Trước mắt, trong năm 2016 nội dung kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo các biểu hiện suy thoái về về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết gắn với kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2016. Hằng năm, Lãnh đạo Ban ban hành kế hoạch kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Trong kiểm điểm tự phê bình, phê bình với quan điểm, thái độ chân thành, thẳng thắn, xây dựng, dựa trên nguyên tắc của Đảng; không chủ quan, quy chụp, xen động cơ cá nhân; phân tích rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan để xác định đúng tính chất, mức độ thiếu sót, khuyết điểm; bảo đảm sự lãnh đạo chặt chẽ của Đảng uỷ, Đảng bộ bộ phận, chi bộ.

- Đối với tập thể: Kiểm điểm làm rõ trong vụ, đơn vị, cấp ủy có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, chỉ rõ nguyên nhân, đề ra giải pháp và thời gian khắc phục. Sau kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm và báo cáo Lãnh đạo Ban.

- Đối với cá nhân: Đối chiếu với những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để nghiêm túc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình; chỉ rõ những vi phạm cụ thể, nguyên nhân, hệ quả; đề ra biện pháp sửa chữa. Sau kiểm điểm, cá nhân tiếp thu, hoàn chỉnh bản tự kiểm điểm, xây dựng kế hoạch sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, báo cáo lãnh đạo, vụ, đơn vị, để tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Ban.

Sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình lần này, việc thực hiện chế độ kiểm điểm tự phê bình, phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) được thực hiện thường xuyên hằng năm, gắn với kiểm điểm theo chức trách, nhiệm vụ được giao...

Một số công việc cụ thể triển khai thực hiện Nghị quyết 

Trong năm 2017, trên tinh thần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức công tác tuyên giáo, Lãnh đạo Ban và Đảng ủy cơ quan chọn 02 khâu đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII):

+ Đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu.

+ Chấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành chính, nhất là ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan, trước hết là chấp hành chế độ báo cáo, hội nghị; Vụ trưởng, Trưởng các đơn vị được tạm đình chỉ công tác cán bộ dưới quyền để kiểm điểm khi có dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Đề nghị Đảng ủy cơ quan chỉ đạo chấn chỉnh nề nếp kỷ cương sinh hoạt chi bộ, Đảng bộ, thực hiện nghiêm túc các nguyên tắc sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; tự phê bình và phê bình.

 - Tập thể lãnh đạo các vụ, đơn vị và cấp ủy căn cứ nội dung Nghị quyết và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tình hình, đặc điểm cụ thể của vụ, đơn vị mình xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện Nghị quyết của từng năm và cả nhiệm kỳ. Chú trọng hai khâu đột phá nêu trên để làm chuyển biến rõ nét nhiệm vụ được giao.

- Từng cán bộ, đảng viên có đăng ký bằng văn bản với chi bộ, lãnh đạo vụ, đơn vị mình; các đồng chí lãnh đạo cấp vụ đăng ký với Lãnh đạo Ban (qua Vụ Tổ chức Cán bộ), các đồng chí Đảng ủy viên đăng ký với Ban Thường vụ Đảng ủy cơ quan (qua Văn phòng Đảng ủy), về việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; không có biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, trong rèn luyện, phấn đấu, làm cơ sở kiểm điểm đánh giá, xếp loại cuối năm. Các vụ, đơn vị thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của cán bộ, đảng viên; xử lý kịp thời, nghiêm minh những trường hợp vi phạm. Trong sinh hoạt đảng bộ bộ phận, chi bộ, sơ kết hằng quý phải nhận xét việc thực hiện khắc phục hạn chế, yếu kém của tập thể, cá nhân (đã được đăng ký).

- Xử lý dứt điểm một số vấn đề nổi cộm ở một số vụ, đơn vị; tiến hành rà soát, sàng lọc và sắp xếp lại những công chức, viên chức không đủ năng lực, tư cách, có biểu hiện suy thoái, tiêu cực, vi phạm các nguyên tắc Đảng; xử lý, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức những trường hợp suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng, quy hoạch, đề bạt, bổ nhiệm không bảo đảm về tiêu chuẩn, điều kiện, nguyên tắc, quy trình; kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm thấp, không chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác.

- Thực hiện đúng mục tiêu và có hiệu quả việc tinh giản biên chế gắn với tiếp tục đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17-4-2015 của Bộ Chính trị.

- Đề cao trách nhiệm nêu gương, tự giác của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý trong thực hiện Nghị quyết; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên, cựu chiến binh cơ quan trong việc giám sát, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên…/.

PV