Ngày 12/7, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu tổ chức Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm. Đồng chí Trần Đức Vương, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu chủ trì hội nghị.

Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lai Châu Trần Đức Vương phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: HM

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Đức Vương đề nghị các đại biểu tập trung trao đổi, thảo luận về những kết quả công tác Tuyên giáo những tháng đầu năm, đặc biệt là công tác nắm tình hình tư tưởng nhân dân trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước tại địa phương, đơn vị mình; từ đó đưa ra những giải pháp thiết thực để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ công tác Tuyên giáo trong 6 tháng cuối năm 2019.

Báo cáo kết quả công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 cho biết: ngành Tuyên giáo tỉnh Lai Châu đã làm tốt công tác tham mưu cấp ủy chỉ đạo, định hướng tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương; chủ động định hướng, tuyên truyền đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. Công tác khoa giáo, văn hoá, văn nghệ được quan tâm triển khai thực hiện; hoạt động kiểm tra, giám sát, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn được tăng cường,... góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của tỉnh.

Hệ thống tuyên giáo các cấp tiếp tục tham mưu cấp ủy hướng dẫn, đôn đốc tuyên truyền, triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; trọng tâm là học tập chuyên đề năm 2019, sinh hoạt chuyên đề hằng quý, tổ chức tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW; tiếp tục triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí đợt II. Cấp ủy các cấp tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề cơ bản nghiêm túc, tỷ lệ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức được học tập cao; tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện Chỉ thị; tổ chức biểu dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân điển hình tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm 129 năm Ngày sinh của Người. Công tác giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho cán bộ, đảng viên, nhất là thế hệ trẻ được triển khai có hiệu quả…

Để công tác Tuyên giáo đạt hiệu quả, thời gian tới, ngành Tuyên giáo tỉnh Lai Châu tăng cường công tác nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội trước những vấn đề phức tạp, nhạy cảm nảy sinh trên địa bàn, kịp thời phát hiện và đề xuất các giải pháp tuyên truyền, định hướng tư tưởng, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Tổ chức tập huấn về nhận diện, cách thức bình luận, chia sẻ, đấu tranh phản bác trước các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch trên mạng internet, các trang mạng xã hội; chủ động tham mưu đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chỉ đạo, định hướng các hoạt động tuyên truyền, báo chí, xuất bản trong toàn tỉnh đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích của Đảng, có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở.

Cùng với đó, tiếp tục tham mưu nâng cao chất lượng, hiệu quả việc học tập, quán triệt nghị quyết của Đảng; trọng tâm là tuyên truyền, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung ương (khóa XII); tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 và chủ đề hằng quý; tăng cường tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người (02/9/1969 - 02/9/2019) và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Thực hiện tốt quy chế phối hợp với các ban, ngành liên quan trong thực hiện nhiệm vụ công tác Tuyên giáo; phối hợp với các ban xây dựng Đảng thực hiện tốt chủ trương của Thường trực cấp ủy về công tác kiểm tra, giám sát; triển khai thực hiện tốt các cuộc kiểm tra, giám sát, khảo sát theo Chương trình công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy năm 2019.../.

Hoàng Mẫn