Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Ngày 15/3, tại Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hầu A Lềnh đã chủ trì Hội nghị góp ý vào dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Tại Hội nghị, các đại biểu tham dự đã tập trung góp ý vào tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc và kết quả thực hiện chương trình hành động Đại hội VIII; mục tiêu và chương trình hành động Đại hội MTTQ Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Đồng tình với tiêu đề của dự thảo Báo cáo là phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, ông Nguyễn Túc, nguyên Ủy viên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị: Báo cáo cần bám sát tinh thần chỉ đạo của Đảng, Nhà nước trong năm 2019 và hướng tới kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. “Mặt trận phải huy động toàn dân đồng tâm hiệp lực tham gia công tác Mặt trận. Cần lấy tinh thần yêu nước để vận động nhân dân hăng hái tham gia các chương trình hành động của Mặt trận”, ông Nguyễn Túc gợi mở.

Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng góp ý, Báo cáo cần đánh giá sâu hơn về tình hình các tầng lớp nhân dân và tình hình khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhất là sự biến động của các giai cấp, các tầng lớp nhân dân, công nhân, người lao động, những biến đổi của tình hình nông dân, nông thôn. Đồng thời cần làm rõ hơn vai trò của Mặt trận trong việc tổ chức và hướng dẫn nhân dân phát huy quyền làm chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nguyên Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Bùi Thị Thanh cho rằng, cần phải làm rõ cơ chế tiếp nhận thông tin, tạo niềm tin cho nhân dân khi phản ánh đến Mặt trận các cấp. Đây chính là cơ sở giúp Mặt trận ứng phó với những tình huống phát sinh ở địa phương. Cùng với đó, phải phát huy vai trò của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban trong việc truyền tải những chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Nguyên Ủy viên Ban Thường trực Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Đình Phùng
góp ý tại Hội nghị. (Ảnh:TA)

Các đại biểu cho rằng, trong Báo cáo tổng kết, cần đánh giá sâu sắc những nội dung công tác nhiệm kỳ qua đã có đổi mới gì về nội dung phương thức hoạt động, không nên nặng về kiểm kê những đầu việc. Bên cạnh đó, đánh giá được hiệu quả của cả hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ qua; việc tập hợp, xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Mặt trận tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; đánh giá được lòng tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước; đánh giá vấn đề vai trò của cán bộ Mặt trận trên thực tế và đề xuất phải quan tâm đến thu hút và đào tạo đội ngũ cán bộ Mặt trận có trình độ, năng lực, bản lĩnh….

Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh đề nghị Tiểu ban Văn kiện tiếp thu đầy đủ các ý kiến để tổng hợp, chắt lọc đưa vào văn kiện; đồng thời trong thời gian tới, cần tiếp tục tổ chức các hội nghị, hội thảo chuyên đề làm sâu sắc từng nội dung, lĩnh vực, từ đó hoàn thiện dự thảo Báo cáo.

Theo Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Hầu A Lềnh, để đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động của MTTQ Việt Nam, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới, phải có cơ chế để phát huy vai trò của các vị Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Ủy viên Ủy ban, các thành viên của Hội đồng tư vấn các cấp. Bên cạnh đó cần có cơ chế đảm bảo điều kiện để phát huy vai trò, chức năng của các Hội đồng tư vấn; có lộ trình để cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khắc phục tình trạng hành chính hóa trong hoạt động…/.

Trung Anh