PGS.TS Phạm Ngọc Anh phổ biến chuyên đề về nêu cao tinh thần trách nhiệm
 chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe PGS.TS Phạm Ngọc Anh – Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng – Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phổ biến những nội dung tư tưởng về nêu cao tinh thần trách nhiệm chống chủ nghĩa cá nhân, nói đi đôi với làm trong giai đoạn hiện nay và tập trung việc nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh... Đặc biệt, vấn đề giáo dục đạo đức cách mạng và chống chủ nghĩa cá nhân trong Đảng; phát huy giá trị đạo đức truyền thống, đạo đức cách mạng; nhấn mạnh 6 nhiệm vụ công tác dân vận và làm tốt công tác dân vận là trách nhiệm trước nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trở thành công việc thường xuyên, quan trọng và một số giải pháp thực hiện trong giai đoạn hiện nay đã được triển khai tại hội nghị.

Tại hội nghị, đồng chí Trương Thanh Huyền, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy yêu cầu phải đưa việc học tập này trở thành một nội dung quan trọng của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ. Tuyên truyền sâu rộng, có hệ thống bằng nhiều hình thức sinh động các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để cán bộ, đảng viên, nhân dân học tập và làm theo. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, đồng thời phát hiện, khen thưởng, biểu dương các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, các cấp uỷ đảng, chính quyền gắn với việc sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức của Bác với việc thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm; Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đồng thời triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị ngày 15/5/2016 “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân gắn với mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới của huyện, tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng nông thôn mới./.

Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh 
Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phạm Ngọc Anh 
Phạm Công Hà