Công tác kiện toàn, tinh gọn bộ máy, cải cách hành chính, hiện đại hóa quy trình nghiệp vụ tiếp tục
được đẩy mạnh trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước. Ảnh: vst.mof.gov.vn.

Sau hơn 2 năm thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị, đến nay, 100% các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương, bí thư, cấp ủy, người đứng đầu đơn vị, 100% cấp ủy đã hướng dẫn cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân về học tập và làm theo Bác.

Về thực hiện nhiệm vụ chính trị, Kho bạc Nhà nước đã chủ động cải tiến quy trình, thủ tục nộp ngân sách nhà nước; phối hợp với các cơ quan thu tổ chức các điểm thu cố định, lưu động để động viên các nguồn thu của ngân sách nhà nước; áp dụng công nghệ thông tin vào quy trình quản lý thu nộp ngân sách, giảm thời gian và quy trình so với thời gian trước; cải tiến quy trình quản lý, kiểm soát chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước…

Bên cạnh đó, Đảng bộ và lãnh đạo Kho bạc Nhà nước cũng tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết số 18-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Từ tháng 10 năm 2015 đến nay, hệ thống Kho bạc Nhà nước đã kiện toàn, sắp xếp cắt giảm 165 phòng tại Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh, xóa bỏ 1.900 mô hình cấp tổ, đội không còn giữ chức danh lãnh đạo, bố trí, sắp xếp 162 công chức lãnh đạo cấp phòng giữ chức vụ thấp hơn hoặc cắt giảm chức danh lãnh đạo để bố trí công việc khác.

Điểm nổi bật trong học tập và làm theo Bác của Đảng bộ cơ quan Kho bạc Nhà nước Trung ương là gắn thực hiện Chỉ thị của Bộ Chính trị với thực hiện Di chúc của Bác, tập trung vào 3 việc trọng tâm, đó là: Thực hiện quy chế dân chủ trong phạm vi phân cấp quản lý; thực hiện nghiêm túc, có nền nếp tự phê bình và phê bình thông qua sinh hoạt chi bộ hàng tháng; đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng, lãng phí trong toàn hệ thống Kho bạc Nhà nước.

Hướng tới kỷ niệm 129 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Người, Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ, lãnh đạo Kho bạc Nhà nước Trung ương đang tập trung chỉ đạo để có nhiều kết quả cụ thể qua việc “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác; đẩy mạnh tuyên truyền gương điển hình, mô hình điển hình, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo Bác./.

Vũ Việt Hùng