Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân

Sáng 5/6, tại Hải Phòng, Thường vụ Đảng ủy Quân chủng Hải quân đã tổ chức Hội nghị thông báo kết quả Hội nghị lần thứ 10, Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân chủ trì và trực tiếp thông báo. 

Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 6 điểm cầu (Vùng 1, 2, 3, 4, 5 và Quân cảng Sài Gòn) với gần 400 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Vững đã thông báo kết quả Hội nghị Trung ương 10, gồm: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng); Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Chuẩn Đô đốc Phạm Văn Vững, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải quân thông báo tại hội nghị.

 Theo kế hoạch, toàn Quân chủng tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 10 (khóa XII) ở bốn cấp. Cụ thể, hội nghị cấp Quân chủng; hội nghị cấp ủy cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thông báo xong trước ngày 10/6; cấp trung, lữ đoàn và tương đương xong trước ngày 15/6; cấp hải đội, tiểu đoàn và tương đương xong trước ngày 20/6./.

Tin, ảnh: Xuân Anh