Công tác cán bộ, nhất là cán bộ chủ chốt tại Quảng Nam
luôn được Tỉnh ủy tỉnh này quan tâm bổ sung, kiện toàn

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Quy định số 1224-QĐ/TU quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là các cán bộ trong Thường trực Tỉnh ủy, cán bộ là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy viên, người đứng đầu các cấp (sau đây gọi tắt là cán bộ chủ chốt).

Quy định trên có 8 điều, nội dung tập trung nêu rõ những việc cán bộ, đảng viên mà trước hết là những cán bộ chủ chốt  nên làm và không nên làm cũng như cơ chế giám sát, đánh giá, tổ chức thực hiện...

Đặc biệt, trong Quy định này, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải đi đầu trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng; thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; không tranh công đổ lỗi, không lợi dụng phê bình với động cơ xấu; chủ động xin từ chức khi thấy mình không còn đủ điều kiện, năng lực, uy tín để thực hiện nhiệm vụ. Trong quan hệ với nhân dân không được quan liêu, cửa quyền, hách dịch, nhũng nhiễu, gây phiền hà. Tích cực phát hiện, thu hút, trọng dụng người có đức, có tài, có khát khao cống hiến. Kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện chia rẽ, bè phái, gây mất đoàn kết nội bộ, tranh công, đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho người khác...

Tỉnh ủy Quảng Nam cũng yêu cầu các cán bộ chủ chốt phải nghiêm khắc với người thân và kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, cục bộ; độc đoán, chuyên quyền, quan liêu, xa dân, thờ ơ, vô cảm trước những khó khăn, bức xúc của nhân dân; chạy hoặc tiếp tay cho chạy chức, chạy quyền, chạy phiếu bầu, chạy phiếu tín nhiệm; đề bạt, bổ nhiệm, bố trí cán bộ không đủ tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định, nhất là đối với người nhà, người thân; tham nhũng, hối lộ dưới mọi hình thức; tặng quà, nhận quà vì vụ lợi...

Cán bộ chủ chốt cũng phải kiên quyết chống lãng phí công quỹ, tài sản, phương tiện, nhân lực và thời gian làm việc. Tổ chức đoàn đi công tác ở trong và ngoài nước không đúng thành phần, thời gian và nội dung yêu cầu công việc. Sống, sinh hoạt, tiêu dùng, giải trí xa hoa lãng phí; lợi dụng doanh nghiệp hoặc để doanh nghiệp lợi dụng nhằm vụ lợi; để vợ (chồng), bố, mẹ, con, anh chị em ruột lợi dụng chức vụ, quyền hạn, uy tín của mình để vụ lợi...

Để cán bộ, đảng viên nghiêm túc thực hiện, Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu: Hằng năm, căn cứ Quy định này và định hướng nội dung tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, mỗi cán bộ, đảng viên đăng ký cam kết nội dung tu dưỡng, rèn luyện và nêu gương, gửi chi bộ nơi sinh hoạt hoặc cơ quan nơi công tác trước ngày 20/1 hàng năm; đồng thời phải báo cáo với chi bộ nơi sinh hoạt và cơ quan nơi công tác (đối với cán bộ không là đảng viên) để được góp ý, giúp đỡ và giám sát việc thực hiện.

Vào dịp kiểm điểm cuối năm, mỗi cán bộ và đảng viên rà soát, bổ sung các nội dung đăng ký nêu gương cho phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới và yêu cầu khắc phục các hạn chế, yếu kém của năm trước.

Đồng thời với yêu cầu trên, Tỉnh ủy Quảng Nam đề nghị cấp ủy, tổ chức đảng và đảng viên có trách nhiệm giám sát việc thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên ở cơ quan, đơn vị mình. Các đoàn thể chính trị - xã hội có trách nhiệm tổ chức cho đoàn viên, hội viên giám sát quá trình đăng ký và thực hiện nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp.

Về yêu cầu đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương, trong Quy định này, Tỉnh ủy Quảng Nam nêu rõ: Cán bộ đảng viên tự đánh giá việc tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương trước chi bộ - cùng với việc kiểm điểm đảng viên và kiểm điểm công tác cuối năm, các cấp ủy, tổ chức đảng tiến hành đánh giá kết quả việc thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương của cán bộ, đảng viên. Kết quả thực hiện tu dưỡng, rèn luyện, nêu gương là một trong các căn cứ để đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên hằng năm.

Hàng năm, cấp ủy cấp trên tổ chức kiểm tra việc đăng ký và thực hiện quy định nêu gương của cán bộ lãnh đạo chủ chốt cấp dưới; cấp ủy cùng cấp kiểm tra việc thực hiện quy định nêu gương của cán bộ và đảng viên của cấp mình; có hình thức biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân, đơn vị làm tốt và nhắc nhở, kiểm điểm những tập thể và cá nhân làm chưa tốt.

Ban tổ chức cấp ủy chủ trì, phối hợp với ủy ban kiểm tra cấp ủy, ban tuyên giáo cấp ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện quy định này, định kỳ báo cáo ban thường vụ cấp ủy cùng cấp./.

Tin, ảnh: Đình Tăng