Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, hơn 200 đại biểu là sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp thuộc các cơ quan, đơn vị trong LLVT tỉnh đã được thông báo về kết quả Hội nghị lần thứ 10, gồm các nội dung: Đề cương các dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng (Báo cáo chính trị; Báo cáo 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011; Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2021-2030 và Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng). Tổng kết thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị khóa XII về đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Báo cáo các công việc quan trọng Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau Hội nghị Trung ương 9 khóa XII đến Hội nghị Trung ương 10 khóa XII. Báo cáo công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật trong Đảng năm 2018.

Đồng thời, các đại biểu còn được nghe thông tin thời sự tháng 5 về một số vấn đề kết hợp kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, anh ninh trong khu vực phòng thủ hiện nay; Tuyên truyền 50 năm gìn giữ lâu dài, bảo vệ bí mật an toàn thi hài Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019); Tổng hợp tình hình thời sự nổi bật trong nước và thế giới tháng 5…

Qua hội nghị, nhằm quán triệt cho toàn thể cán bộ, chiến sĩ và quần chúng trong LLVT tỉnh nắm chắc những nội dung cơ bản về kết quả Hội nghị lần thứ 10 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; thông tin, định hướng một số nội dung tuyên truyền cho đối tượng sĩ quan, quân nhân chuyện nghiệp các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh; qua đó nhằm thống nhất tư tưởng, nhận thức và hành động, nhất trí cao với những nội dung Hội nghị đã đề ra./.

Tin ảnh: Thanh Nam